หน้าแรก arrow หน้าแรก
วันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม วันพ่อแห่งชาติ

ข่าวประกาศ

กำหนดการสวดพระอภิธรรม
นางสุนีย์  สะสมสุข (โรงสีเอกวัฒนาพืชผล)
ณ วัดลุ่มมหาชัยชุมพล อ.เมือง จ.ระยอง
วันที่ 17 - 20 ธันวาคม 2557 สวดพระอภิธรรม เวลา 20.00 น.
วันที่ 21 ธันวาคม 2557 พิธีกงเต็ก
วันที่ 22 ธ.ค.2557 พิธีส่งศพ
วันที่ 18 ธันวาคม 2557 สมาคมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม
จึงเรียนมาเพื่อทราบและขอเชิญร่วมงานโดยพร้อมเพรียงกัน

ขอเชิญสมาชิกสมาคมโรงสีข้าวไทยเข้าร่วมประชุมในหัวข้อ "อนาคตข้าวนึ่งไทยเพื่อการวิจัย" 
 
ในวันศุกร์ที่ 19 ธันวาคม 2557 ณ สมาคมผู้รวบรวมและจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าว อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี
 ของศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก
(รายละเอียด)

ข่าวกิจกรรมสมาคม

เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2557 ผู้บริหาร VNU Exhibition Asia Pacific Co.,Ltd.
ซึ่งจัดงาน AGRI-ASIA 2015 ระหว่างวันที่ 17 - 19 มี.ค.58 ณ ไบเทค กรุงเทพฯ ได้เข้าอวยพรปีใหม่นายกสมาคมฯ
และเชิญสมาคมโรงสีข้าวไทยได้เข้าร่วมกิจกรรมในงาน AGRI-ASIA 2015 ด้วย

ข่าวประชาสัมพันธ์

  ด้วยคณะกรรมการสมาคมโรงสีข้าวไทย ได้เข้าประชุมหารือร่วมกับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
 
พาณิชย์ เมื่อวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๗ ที่ผ่านมานั้นมีประเด็นสำคัญที่ต้องแจ้งให้สมาชิกสมาคมฯได้
 ทราบดังนี้
(รายละเอียด)

 กำหนดการจัดตลาดนัดข้าวและพืชไร่ ปีการผลิต 2557/58ของกรมการค้าภายใน (รายละเอียด)

 ขอเชิญสมาชิกและผู้ที่สนใจ ใช้บริการปั้ม NGV ปตท.บจ.เมืองเตาอินเตอร์กรุ๊ป
 เลขที่ 116 ม.17 ต.เมืองเตา  อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม  ถ.ทางหลวงเลขที่ 202
 
ดำเนินการโดย นายณัฎฐชัย เงินเกื้อกูล โทร.081-336-3346,081-459-5990 

 ประกาศ สิทธิพิเศษสำหรับ สมาชิกสมาคมโรงสีข้าวไทย
 กับประกันภัยประเภท 1 สำหรับรถบรรทุกขนาดใหญ่
(รายละเอียด)

 ครื่องปรับปรุงคุณภาพข้าวสำหรับข้าวเสื่อมเก่าเก็บที่มีกลิ่นหืน และเกิดเชื้อบนเปื้อนต่างๆ อาทิ
 เชื้อรา
 และเชื้อแบคทีเรีย (RIZO-MAC OZONIZER) เพื่อให้ได้เมล็ดข้าวกลิ่นสะอาดยาวนาน
 ขายได้ราคา ท่านที่สนใจติดต่อ
คุณปริญญา ธรรมาภรณ์พิลาศ โทร.081-3040810
(รายละเอียด) 

บทความที่น่าสนใจ

- มาตรฐานสินค้าเกษตร "ข้าว" (รายละเอียด) 
- มาตรฐานสินค้าเกษตร "ข้าวกล้องงอก" (รายละเอียด) 
- มาตรฐานสินค้าเกษตร "ข้าวหอมไทย" (รายละเอียด) 
-
มาตรฐานสินค้าเกษตร "การปฏิบัติที่ดีสำหรับโรงสีข้าว" (รายละเอียด) 
- มาตรฐานสินค้าเกษตร "การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับข้าว" (รายละเอียด)
- มาตรฐานสินค้าเกษตร "การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับข้าวหอมมะลิไทย" (รายละเอียด)
- เขตเหมาะสมสำหรับการปลูกข้าว โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์(รายละเอียด)
- สถานการณ์การผลิตข้าวปี ๒๕๕๕/๕๖(รายละเอียด)
 

กำหนดการประชุมนายกสมาคมฯ

27 ธ.ค.57  - นายกสมาคมฯได้รับเชิญเป็นวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ บรรยายอภิปราย ในหัวข้อ วิวัฒนาการการและโครงสร้างเศรษฐกิจไทย (กรณีศึกษา : ข้าว) ณ ห้องสุโขทัยธรรมราชา สถาบันพระปกเกล้า อาคารจอดรถ ชั้น 5 (ฝั่งทิศเหนือ) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ ของสถาบันพระปกเกล้า(รายละเอียด)
25 ธ.ค.57  - นายกสมาคมฯได้รับเชิญเข้าร่วมการสัมมนาเรื่อง ภาวะเศรษฐกิจการเกษตรปี 2557 และแนวโน้มปี 2558 "ปฏิรูปเกษตรไทยในยุคดิจิทัล" ณ โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ้นเตอร์ ถ.แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ ของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร(รายละเอียด)
16 ธ.ค.57  
- นายกสมาคมฯได้รับเชิญเป็นวิทยากร ในหัวข้อ "โครงการสหกรณ์ต้นแบบรวบรวมผลิตผล" ณ โรงแรม ทีค การ์เด้น สปา รีสอร์ท อ.เมือง จ.เชียงราย ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร(รายละเอียด)

15 ธ.ค.57  
- นายกสมาคมฯได้รับเชิญเข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาแนวทางการจัดการข้าวในสต็อกรัฐบาล ครั้งที่ 2/2557 ณ ห้องประชุม 30314 (3/1) ชั้น 3  สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ ของกองส่งเสริมการค้าสินค้าเกษตร 2 กรมการค้าภายใน(รายละเอียด)
12 ธ.ค.57  - นายกสมาคมฯได้รับเชิญเข้าร่วมการประชุมเวทีข้าวไทย 2557 ภายใต้หัวข้อ "การปฏิรูปยุทธศาสตร์ข้าวไทย" ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพฯ ของมูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์(รายละเอียด)
8 ธ.ค.57  - นายกสมาคมฯได้รับเชิญเข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาแนวทางการจัดการข้าวในวต็อกรัฐบาล ครั้งที่ 1/2557 ณ ห้องประชุม 20610 ชั้น 6 กรมการค้าภายใน ของกองส่งเสริมสินค้าเกษตร 2 กรมการค้าภายใน(รายละเอียด)
2 ธ.ค.57  - นายกสมาคมฯได้รับเชิญเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการพิจารณาพันธุ์ กรมการข้าว ครั้งที่ 1/2557 ณ ห้องประชุมจักรพันธุ์ กรมการข้าว ของกรมการข้าว(รายละเอียด)

1 ธ.ค.57  
- นายกสมาคมฯได้รับเชิญเข้าร่วมงานเสวนาระดมความคิดเห็น เดินหน้ายกระดับมาตรฐานการผลิตข้าวไทย : โอกาสอุตสาหกรรมเกษตรไทยสู่ตลาดโลกอย่างยั่งยืน ณ ห้องโลตัสรูม ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ของสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย(รายละเอียด)

ราคาข้าวประจำวัน

ราคาข้าวสารขายส่งตลาดกรุงเทพฯ                                                                                                      หน่วย : บาท/100 ก.ก. 
ชนิดข้าว / วันที่18-ธ.ค.17-ธ.ค.16-ธ.ค.15-ธ.ค.12-ธ.ค.11-ธ.ค.
ข้าวหอมมะลิ 100% ชั้น 2 (ใหม่)2,700 - 2,8002,700 - 2,8002,700 - 2,8002,700 - 2,8002,700 - 2,8002,700 - 2,800
ข้าวหอมมะลิ 100% ชั้น 2 (เก่า)3,150 - 3,2503,150 - 3,2503,150 - 3,2503,150 - 3,2503,150 - 3,2503,150 - 3,250
ข้าวหอมปทุมธานี (ยิงสี)1,6501,6501,6501,6501,6501,650
ข้าวนึ่ง 100% สีอ่อน1230 - 1,2401230 - 1,2401230 - 1,2401,2301,2301,230
ข้าวขาว 5%1,230 - 1,2401,230 - 1,2401,230 - 1,2401,230 - 1,2401,230 - 1,2401,230 - 1,240
ข้าวเหนียวพิเศษ กข.6 (ใหม่) จ.ขอนแก่น2,300 - 2,5002,300 - 2,5002,300 - 2,5002,300 - 2,5002,250 - 2,4502,300 - 2,400
ปลายข้าวหอมมะลิ (ใหม่)1,0501,0501,0501,0501,0501,050
ปลายข้าวขาวเอวันเลิศ950950950950950950
ที่มา สมาคมโรงสีข้าวไทย      
ราคาข้าวสาร ส่งออก FOB                                                                                                                        หน่วย : เหรียญ/ตัน 
ชนิดข้าว / วันที่12-พ.ย.ต.ค.-57ก.ย.-57ส.ค.-57ก.ค.-57มิ.ย.-57
ข้าวหอมมะลิ 100% ชั้น2 (ใหม่)8631,0131,0261,0281,014968
ข้าวหอมปทุมธานี558574587620620595
ข้าวขาว 100% ชั้น 2422437444460441419
ข้าวขาว 5 %413428432445422397
ข้าวนึ่ง 100%419430436451446428
ปลายข้าวเอวันเลิศ335345336344327313
ที่มา กรมการค้าต่างประเทศ   

ข่าวข้าวประจำวัน

ขออภัยข้อมูลส่วนนี้สำหรับสมาชิกเท่านั้น
คุณต้องการล็อกอิน เข้าใช้งาน ?
Link

December 16th, 2014
(USD per ton)
Long grain white rice - high quality
Thailand 100% B grade420-430
Vietnam 5% broken385-395
India 5% broken390-400
Pakistan 5% broken370-380
Cambodia 5% broken460-470
U.S. 4% broken540-550
Uruguay 5% broken595-605
Argentina 5% broken595-605
Long grain white rice - low quality
Thailand 25% brokenNQ
Vietnam 25% broken350-360
Pakistan 25% broken330-340
Cambodia 25% broken435-445
India 25% broken350-360
U.S. 15% broken515-525
Long grain parboiled rice
Thailand parboiled 100% stxd405-415
Pakistan parboiled 5% broken stxd410-420
India parboiled 5% broken stxd375-385
U.S. parboiled 4% broken580-590
Brazil parboiled 5% broken570-580
Uruguay parboiled 5% brokenNQ
Long grain fragrant rice
Thailand Hommali 92%900-910
Vietnam Jasmine515-525
India basmati 2% brokenNQ
Pakistan basmati 2% brokenNQ
Cambodia Phka Malis820-830
Brokens
Thailand A1 Super330-340
Vietnam 100% broken330-340
Pakistan 100% broken stxd290-300
Cambodia A1 Super385-395
India 100% Broken stxd300-310
Egypt medium grain brokensNQ
U.S. pet food445-455
Brazil half grainNQ
Medium grain milled
U.S. Calrose 4% broken935-945
Egypt medium grain 6%NQ
ที่มา oryza.com

ผู้เยี่ยมชม: 6443031
ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2550
ขณะนี้มี 41 บุคคลทั่วไป ออนไลน์