หน้าแรก arrow หน้าแรก
การประชุมประจำเดือนสมาคมฯ

 ขอเชิญคณะกรรมการบริหารสมาคมโรงสีไทย
ร่วมการประชุมประจำเดือน มกราคม
 ๒๕๕๘ (ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘)
วันเสาร์ที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ น. 
ณ ห้องประชุมสมาคมโรงสีข้าวไทย กรุงเทพฯ(วาระการประชุม)

ข่าวประกาศ

ขอเชิญสมาชิกสมาคมโรงสีข้าวไทยร่วมสวดพระอภิธรรม
  คุณพ่อเตี่ยวเส็ง  แซ่อึ้ง  (บิดาของคุณวินัย  เอื้อสมานจิต หจก.โรงสีไฟแสงชัย บุรีรัมย์)
ณ มูลนิธิสว่างจรรยาธรรม อ.เมือง จ.บุรีรัมย์
ระหว่างวันที่ 28 ม.ค. - 2 ก.พ. 58 เวลา 19.00 น.
วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 10.00 น. ทำพิธีเคารพศพ
สมาคมโรงสีข้าวไทยเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2558

                                                การขออภัยจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
     ตามที่ได้มีข่าวปรากฎในหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ คอลัมน์ หลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดิน เรื่อง "อุ้มชาวนาในมุมมองพ่อค้า" ลงวันที่ 22-23 ธันวาคม 2557 โดยมีเนื้อหาพาดพิงถึงผู้ประกอบการโรงสีข้าว จากการให้ข้อมูลของนายสุเมธ  เหล่าโมราพร (CEO บมจ.ซีพีอินเตอร์เทรด)นั้น ซึ่งทางคุณสุเมธ  เหล่าโมราพร ได้โทรอธิบายกับนายกสมาคมโรงสีข้าวไทยว่า มีความคลาดเคลื่อนจากการแปลความหมายในบทคำสัมภาษณ์ของผู้เขียน และได้แจ้งให้ทางผู้เขียนทราบแล้ว และดำเนินการแก้ไข
    
ทั้งนี้ ทางผู้เขียนจึงได้มีจดหมายขออภัยถึงนายกสมาคมโรงสีข้าวไทย ในการเขียนบทความพาดพิงถึงผู้ประกอบการโรงสีข้าว เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2557
    
จึงขอแจ้งให้สมาชิกผู้ประกอบการโรงสีข้าวได้ทราบโดยทั่วกัน (รายละเอียดจดหมายขออภัย)

ข่าวกิจกรรมสมาคม

เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2558 นายกสมาคมโรงสีข้าวไทยและคณะ
ได้เข้าอวยพรปีใหม่ท่านปลัดกระทรวงพาณิชย์ , อธิบดีกรมการค้าภายใน , อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ ,
ประธานคณะกรรมการองค์การคลังสินค้า และข้าราชการระดับสูงของกระทรวงพาณิชย์ ณ สนามบินน้ำ จ.นนทบุรี

ข่าวประชาสัมพันธ์

 ขอเชิญสมาชิกและท่านที่สนใจ เข้าร่วมงานแสดงสินค้า SIMA 2015 ณ ศูนย์แสดงสินค้า ปารีส นิร์ด วิลแปงต์ ประเทศฝั่งเศส (รายละเอียด)

 ด้วยคณะกรรมการสมาคมโรงสีข้าวไทย ได้เข้าประชุมหารือร่วมกับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
 
พาณิชย์ เมื่อวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๗ ที่ผ่านมานั้นมีประเด็นสำคัญที่ต้องแจ้งให้สมาชิกสมาคมฯได้
 ทราบดังนี้
(รายละเอียด)

 กำหนดการจัดตลาดนัดข้าวและพืชไร่ ปีการผลิต 2557/58ของกรมการค้าภายใน (รายละเอียด)

 ขอเชิญสมาชิกและผู้ที่สนใจ ใช้บริการปั้ม NGV ปตท.บจ.เมืองเตาอินเตอร์กรุ๊ป
 เลขที่ 116 ม.17 ต.เมืองเตา  อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม  ถ.ทางหลวงเลขที่ 202
 
ดำเนินการโดย นายณัฎฐชัย เงินเกื้อกูล โทร.081-336-3346,081-459-5990 

 ประกาศ สิทธิพิเศษสำหรับ สมาชิกสมาคมโรงสีข้าวไทย
 กับประกันภัยประเภท 1 สำหรับรถบรรทุกขนาดใหญ่
(รายละเอียด)

 ครื่องปรับปรุงคุณภาพข้าวสำหรับข้าวเสื่อมเก่าเก็บที่มีกลิ่นหืน และเกิดเชื้อบนเปื้อนต่างๆ อาทิ
 เชื้อรา
 และเชื้อแบคทีเรีย (RIZO-MAC OZONIZER) เพื่อให้ได้เมล็ดข้าวกลิ่นสะอาดยาวนาน
 ขายได้ราคา ท่านที่สนใจติดต่อ
คุณปริญญา ธรรมาภรณ์พิลาศ โทร.081-3040810
(รายละเอียด) 

บทความที่น่าสนใจ

- มาตรฐานสินค้าเกษตร "ข้าว" (รายละเอียด) 
- มาตรฐานสินค้าเกษตร "ข้าวกล้องงอก" (รายละเอียด) 
- มาตรฐานสินค้าเกษตร "ข้าวหอมไทย" (รายละเอียด) 
-
มาตรฐานสินค้าเกษตร "การปฏิบัติที่ดีสำหรับโรงสีข้าว" (รายละเอียด) 
- มาตรฐานสินค้าเกษตร "การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับข้าว" (รายละเอียด)
- มาตรฐานสินค้าเกษตร "การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับข้าวหอมมะลิไทย" (รายละเอียด)
- เขตเหมาะสมสำหรับการปลูกข้าว โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์(รายละเอียด)
- สถานการณ์การผลิตข้าวปี ๒๕๕๕/๕๖(รายละเอียด)
 

กำหนดการประชุมนายกสมาคมฯ

17 ก.พ.58  - นายกสมาคมฯได้รับเชิญเข้าร่วมการสัมมนา เรื่อง International Seminar on Consumer Preferences in Rice ณ เคยูโฮม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตขางเขน ของคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์(รายละเอียด)
4 ก.พ.58  
- นายกสมาคมฯได้รับเชิญเป็นวิทยากรในหัวข้อ "สถานการณ์และทิศทางการตลาดข้าวไทย" ณ โรงแรมแคนทารี อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร(รายละเอียด)
26 ม.ค.58  - นายกสมาคมฯได้รับเชิญเข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการกำกับดูแลการบริหารจัดการข้าวระดับจังหวัด ณ ห้องประชุมสายประทีป ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดตาก ของศาลากลางจังหวัดตาก(รายละเอียด)
26 ม.ค.58  - นายกสมาคมฯได้รับเชิญเข้าร่วมการสัมมนา ในหัวข้อ "จับตากระแสโลกสิ่งแวดล้อมกับการค้า พัฒนาไปด้วยกัน" ณ ห้องเลิศวนาลัย โรงแรมสวิสโฮเต็ล ปาร์คนายเลิศ กรุงเทพฯ ของสำนักพัฒนาความพร้อมทางการค้า กรมเจรจาการค้าระหว่างปะรเทศ(รายละเอียด)
23 ม.ค.58  - นายกสมาคมฯได้รับเชิญเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการเพื่อสนับสนุนการวางระบบมาตรฐาน GMP และ HACCP ณ ห้องประชุม 20911 ชั้น 9 กรมการค้าภายใน ของกองส่งเสริมการค้าสินค้าเกษตร 2 กรมการค้าภายใน(รายละเอียด)
21 ม.ค.58  - นายกสมาคมฯได้รับเชิญเข้าร่วมการประชุมหารือการปรับโครงสร้างการผลิตข้าว ณ ห้องประชุมรวงข้าว กรมการข้าว(รายละเอียด)

ราคาข้าวประจำวัน

ราคาข้าวสารขายส่งตลาดกรุงเทพฯ                                                                                                      หน่วย : บาท/100 ก.ก. 
ชนิดข้าว / วันที่28-ม.ค.27-ม.ค.26-ม.ค.23-ม.ค.22-ม.ค.21-ม.ค.
ข้าวหอมมะลิ 100% ชั้น 2 (ใหม่)2,900 - 3,0002,900 - 3,0002,900 - 3,0002,900 - 3,0002,900 - 3,0002,900 - 3,000
ข้าวหอมมะลิ 100% ชั้น 2 (เก่า)3,200 - 3,3003,200 - 3,3003,200 - 3,3003,200 - 3,3003,200 - 3,3003,200 - 3,300
ข้าวหอมปทุมธานี (ยิงสี)1,900 - 1,9501,900 - 1,9501,900 - 1,9501,900 - 1,9501,900 - 1,9501,900 - 1,950
ข้าวนึ่ง 100% สีอ่อน1,240 - 1,2501,240 - 1,2501,240 - 1,2501,240 - 1,2501,2501,240 - 1,250
ข้าวขาว 5%1,230 - 1,2401,230 - 1,2401,230 - 1,2401,230 - 1,2401,230 - 1,2401,230 - 1,250
ข้าวเหนียวพิเศษ กข.6 (ใหม่) จ.ขอนแก่น2,350 - 2,5502,350 - 2,5502,350 - 2,5502,350 - 2,5502,400 - 2,6002,400 - 2,600
ปลายข้าวหอมมะลิ (ใหม่)1,0401,0401,0401,0401,0401,040-1,050
ปลายข้าวขาวเอวันเลิศ930 -950930 -950930 -950930 -950930 -950920 -970
ที่มา สมาคมโรงสีข้าวไทย      
ราคาข้าวสาร ส่งออก FOB                                                                                                                        หน่วย : เหรียญ/ตัน 
ชนิดข้าว / วันที่14-ม.ค.ธ.ค.-57พ.ย.-57ต.ค.-57ก.ย.-57ส.ค.-57
ข้าวหอมมะลิ 100% ชั้น2 (ใหม่)9519098921,0131,0261,028
ข้าวหอมปทุมธานี638571560574587620
ข้าวขาว 100% ชั้น 2428427427437444460
ข้าวขาว 5 %419418418428432445
ข้าวนึ่ง 100%422419420430436451
ปลายข้าวเอวันเลิศ329332338345336344
ที่มา กรมการค้าต่างประเทศ   

ข่าวข้าวประจำวัน

ขออภัยข้อมูลส่วนนี้สำหรับสมาชิกเท่านั้น
คุณต้องการล็อกอิน เข้าใช้งาน ?
Link

January 23rd, 2015
(USD per ton)
Long grain white rice - high quality
Thailand 100% B grade415-425
Vietnam 5% broken365-375
India 5% broken395-405
Pakistan 5% broken360-370
Cambodia 5% broken435-445
U.S. 4% broken495-505
Uruguay 5% brokenNQ
Argentina 5% brokenNQ
Long grain white rice - low quality
Thailand 25% broken365-375
Vietnam 25% broken340-350
Pakistan 25% broken320-330
Cambodia 25% broken420-430
India 25% broken360-370
U.S. 15% broken485-495
Long grain parboiled rice
Thailand parboiled 100% stxd405-415
Pakistan parboiled 5% broken stxd400-410
India parboiled 5% broken stxd390-400
U.S. parboiled 4% broken550-560
Brazil parboiled 5% broken570-580
Uruguay parboiled 5% brokenNQ
Long grain fragrant rice
Thailand Hommali 92%920-930
Vietnam Jasmine500-510
India basmati 2% brokenNQ
Pakistan basmati 2% brokenNQ
Cambodia Phka Malis795-805
Brokens
Thailand A1 Super320-330
Vietnam 100% broken315-325
Pakistan 100% broken stxd290-300
Cambodia A1 Super345-355
India 100% Broken stxd300-310
Egypt medium grain brokensNQ
U.S. pet food405-415
Brazil half grainNQ
Medium grain milled
U.S. Calrose 4% broken910-920
Egypt medium grain 6%NQ
ที่มา oryza.com

ผู้เยี่ยมชม: 6558011
ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2550
ขณะนี้มี 22 บุคคลทั่วไป ออนไลน์