หน้าแรก arrow หน้าแรก
การประชุมประจำเดือนสมาคมฯ

กำหนดการและวาระการประชุมสมาคมโรงสีข้าวไทยสัญจร (ครั้งที่2)
สมาคมโรงสีข้าวไทยและสมาคมโรงสีข้าวและชาวนาภาคใต้
ระหว่างวันที่ ๒๖ - ๒๗ เมษายน ๒๕๕๘  (รายละเอียด) 

ข่าวกิจกรรมสมาคมฯ


เมื่อวันที่ 11 และ 14  เมษายน 2558 นายกสมาคมโรงสีข้าวไทยและคณะกรรมการบริหารพร้อมทั้งสมาชิก
ร่วมงานสวดพระอภิธรรมและพิธีฌาปนกิจ คุณวริศรา  เตชะศิรินุกูล
(ภรรยาคุณสมศักดิ์  เตชะศิรินุกูล หจก.โรงสีไฟสมบูรณ์การค้า)
ณ วัดดอนตูม อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม
ในโอกาสนี้คุณสมศักดิ์  เตชะศิรินุกูล ได้มอบเงินให้กับสมาคมโรงสีข้าวไทย จำนวน 20,000 บาทด้วย

ข่าวประชาสัมพันธ์

 ขายโรงสีข้าวขนาด 700 ตัน/วัน  จ.อุทัยธานี พร้อมอุปกรณ์สามารถดำเนินการได้ทันที (รายละเอียด)
ติดต่อ   คุณวรรณา  ทรัพย์รวงทอง  โทร.081-395-8822,  คุณวิบูลย์  ทรัพย์รวงทอง โทร.080-804-1001
               คุณศาตนันทน์   ทรัพย์รวงทอง  โทร 084-811-1444

 ด้วยคณะกรรมการสมาคมโรงสีข้าวไทย ได้เข้าประชุมหารือร่วมกับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
 
พาณิชย์ เมื่อวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๗ ที่ผ่านมานั้นมีประเด็นสำคัญที่ต้องแจ้งให้สมาชิกสมาคมฯได้
 ทราบดังนี้
(รายละเอียด)

 ประกาศ สิทธิพิเศษสำหรับ สมาชิกสมาคมโรงสีข้าวไทย
 กับประกันภัยประเภท 1 สำหรับรถบรรทุกขนาดใหญ่
(รายละเอียด)

 ขอเชิญสมาชิกและผู้ที่สนใจ ใช้บริการปั้ม NGV ปตท.บจ.เมืองเตาอินเตอร์กรุ๊ป
 เลขที่ 116 ม.17 ต.เมืองเตา  อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม  ถ.ทางหลวงเลขที่ 202
 
ดำเนินการโดย นายณัฎฐชัย เงินเกื้อกูล โทร.081-336-3346,081-459-5990

 เครื่องปรับปรุงคุณภาพข้าวสำหรับข้าวเสื่อมเก่าเก็บที่มีกลิ่นหืน และเกิดเชื้อบนเปื้อนต่างๆ อาทิ
 เชื้อรา
 และเชื้อแบคทีเรีย (RIZO-MAC OZONIZER) เพื่อให้ได้เมล็ดข้าวกลิ่นสะอาดยาวนาน
 ขายได้ราคา ท่านที่สนใจติดต่อ
คุณปริญญา ธรรมาภรณ์พิลาศ โทร.081-3040810
(รายละเอียด) 

บทความที่น่าสนใจ

- มาตรฐานสินค้าเกษตร "ข้าว" (รายละเอียด) 
- มาตรฐานสินค้าเกษตร "ข้าวกล้องงอก" (รายละเอียด) 
- มาตรฐานสินค้าเกษตร "ข้าวหอมไทย" (รายละเอียด) 
-
มาตรฐานสินค้าเกษตร "การปฏิบัติที่ดีสำหรับโรงสีข้าว" (รายละเอียด) 
- มาตรฐานสินค้าเกษตร "การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับข้าว" (รายละเอียด)
- มาตรฐานสินค้าเกษตร "การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับข้าวหอมมะลิไทย" (รายละเอียด)
- เขตเหมาะสมสำหรับการปลูกข้าว โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์(รายละเอียด)
- สถานการณ์การผลิตข้าวปี ๒๕๕๕/๕๖(รายละเอียด)
 

กำหนดการประชุมนายกสมาคมฯ

30 เม.ย.58  - นายกสมาคมฯได้รับเชิญเข้าร่วมการประชุมแนวทางการแก้ปัญหาการส่งออกข้าว และการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ผลิตและแปรรูปข้าวไปสาธารรณรัฐประชาชนจีน ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 1 กองวิจัยและพัฒนาวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวและแปรรูปผลิตผลเกษตร กรมวิชาการเกษตร ของ สำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร กรมวิชาการเกษตร(รายละเอียด)
28 เม.ย.58  - นายกสมาคมฯได้รับเชิญเข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษากลุ่มอาชีพเกษตรกรและอุตสาหกรรมการเกษตร ครั้งที่ 2/2558 ณ ห้องประชุม 2 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ของวิทยาลัยประมงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร ภาคใต้(รายละเอียด)
27-28 เม.ย.58  - นายกสมาคมฯได้รับเชิญเข้าร่วมการสัมมนา "เสนอผลงานวิจัยภายใต้แผนงานวิจัยมุ่งเป้าตอบสนองความต้องการพัฒนาประเทศโดยเร่งด่วน กลุ่มเรื่องข้าว" ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ คอนเวนชั่น หลักสี่ กรุงเทพฯ ของสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ(รายละเอียด)
23 เม.ย.58  - นายกสมาคมฯได้รับเชิญเข้าร่วมการสัมมนาระดมความเห็นต่อร่างหลักเกณฑ์การตรวจรับรองตามาตรฐานสินค้าข้าว ณ ห้องบอลรูมซี โรงแรมมารวยการ์เด้น กรุงเทพฯ ของสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหรแห่งชาติ(รายละเอียด)
20 เม.ย.58  - นายกสมาคมฯได้รับเชิญเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการจัดการประกวดข้าวตราคุณภาพดีเด่นแห่งประเทศไทย ประจำปี 2558 ณ ห้องประชุม 20610 ชั้น 6 กรมการค้าภายใน ของกองส่งเสริมสินค้าเกษตร 2 กรมการค้าภายใน(รายละเอียด)
16 เม.ย.58  - นายกสมาคมฯได้รับเชิญเข้าร่วมการประชุมคณทำงานกำหนดกรอบการวิจัยของสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติด้านข้าว เพื่อการเพิ่มผลผลิตและมูลค่าเพิ่ม ครั้งที่ 3/2558 ณ ห้องประชุม กบง.ชั้น 2 อาคาร วช.4 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ(วช.) (รายละเอียด)
8 เม.ย.58  
- นายกสมาคมฯได้รับเชิญเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการพิจารณาพันธุ์ กรมการข้าว ครั้งที่ 1/2558 ณ ห้องประชุมรวงข้าว ชั้น 2 อาคารกรมการข้าว ของกรมการข้าว(รายละเอียด)
8 เม.ย.58  - นายกสมาคมฯได้รับเชิญเข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาให้การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพโรงสีภาตใต้ ครั้งที่ 1/2558 ณ ห้องประชุม 20911 ชั้น 9 กรมการค้าภายใน ของกองส่งเสริมการค้าสินค้าเกษตร 2 (รายละเอียด)
3 เม.ย.58  - นายกสมาคมฯได้รับเชิญเข้าร่วมการประชุมหารือการพัฒนาอุตสาหกรรมเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดมุกดาหาร ณ ห้องประชุม 202 ชั้น 2 อาคารสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ของสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม(รายละเอียด)
2 เม.ย.58  
- นายกสมาคมฯได้รับเชิญเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการปฏิรูประบการผลิตและการค้าข้าวเหนียวไทย ณ ห้องประชุม 115 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ของกรมการข้าว(รายละเอียด)

1 เม.ย.58  
- นายกสมาคมฯได้รับเชิญเข้าร่วมการประชุมแนวทางการปรับปรุงมาตรฐานสินค้าข้าวหอมมะลิไทย ณ ห้องประชุม ศูนย์ปฏิบัติการการค้าต่างประเทศ (Operation Room) ชั้น 9 กรมการค้าต่างประเทศ ของกรมการค้าต่างประเทศ(รายละเอียด)


ราคาข้าวประจำวัน

ราคาข้าวสารขายส่งตลาดกรุงเทพฯ                                                                                                      หน่วย : บาท/100 ก.ก. 
ชนิดข้าว / วันที่24-เม.ย.23-เม.ย.22-เม.ย.21-เม.ย.20-เม.ย.17-เม.ย.
ข้าวหอมมะลิ 100% ชั้น 2 (ใหม่)2,750 - 2,8002,750 - 2,8002,750 - 2,8002,750 - 2,8502,750 - 2,8502,750 - 2,850
ข้าวหอมมะลิ 100% ชั้น 2 (เก่า)3,100 - 3,2003,100 - 3,2003,100 - 3,2003,150 - 3,2503,150 - 3,2503,150 - 3,250
ข้าวหอมปทุมธานี (ยิงสี)1,980 - 2,0001,980 - 2,0501,980 - 2,0501,980 - 2,0501,980 - 2,0501,980 - 2,050
ข้าวนึ่ง 100% สีอ่อน1,150 - 1,1601,150 - 1,1601,150 - 1,1601,150 - 1,1601,150 - 1,1601,150 - 1,160
ข้าวขาว 5%1,140 - 1,1501,140 - 1,1501,140 - 1,1501,150 - 1,1601,150 - 1,1601,150 - 1,160
ข้าวเหนียวพิเศษ กข.6 (ใหม่) จ.ขอนแก่น2,200 - 2,4502,200 - 2,4502,200 - 2,4502,200 - 2,4502,200 - 2,4502,200 - 2,450
ปลายข้าวหอมมะลิ (ใหม่)1,000 - 1,0101,000 - 1,0101,000 - 1,0101,000 - 1,0201,000 - 1,0201,000 - 1,020
ปลายข้าวขาวเอวันเลิศ940 - 950940 - 960940 - 960940 - 950940 - 950940 - 950
ที่มา สมาคมโรงสีข้าวไทย      
ราคาข้าวสาร ส่งออก FOB                                                                                                                        หน่วย : เหรียญ/ตัน 
ชนิดข้าว / วันที่8-เม.ย.มี.ค.-58ก.พ.-58ม.ค.-58ธ.ค.-57พ.ย.-57
ข้าวหอมมะลิ 100% ชั้น2 (ใหม่)926925947953909892
ข้าวหอมปทุมธานี674673673647571560
ข้าวขาว 100% ชั้น 2410419430429427427
ข้าวขาว 5 %401410420420418418
ข้าวนึ่ง 100%401417430425419420
ปลายข้าวเอวันเลิศ332330331330332338
ที่มา กรมการค้าต่างประเทศ   

ข่าวข้าวประจำวัน

ขออภัยข้อมูลส่วนนี้สำหรับสมาชิกเท่านั้น
คุณต้องการล็อกอิน เข้าใช้งาน ?
Link

April 17th, 2015 (USD per ton)
Long grain white rice - high quality
Thailand 100% B grade395-405
Vietnam 5% broken355-365
India 5% broken370-380
Pakistan 5% broken375-385
Myanmar 5% broken410-420
Cambodia 5% broken435-445
U.S. 4% broken480-490
Uruguay 5% broken575-585
Argentina 5% broken565-575
Long grain white rice - low quality
Thailand 25% broken355-365
Vietnam 25% broken335-345
Pakistan 25% broken330-340
Cambodia 25% broken410-420
India 25% broken345-355
U.S. 15% broken470-480
Long grain parboiled rice
Thailand parboiled 100% stxd380-390
Pakistan parboiled 5% broken stxd380-390
India parboiled 5% broken stxd365-375
U.S. parboiled 4% broken555-565
Brazil parboiled 5% broken570-580
Uruguay parboiled 5% brokenNQ
Long grain fragrant rice
Thailand Hommali 92%890-900
Vietnam Jasmine480-490
India basmati 2% brokenNQ
Pakistan basmati 2% brokenNQ
Cambodia Phka Malis810-820
Brokens
Thailand A1 Super320-330
Vietnam 100% broken310-320
Pakistan 100% broken stxd285-295
Cambodia A1 Super345-355
India 100% Broken stxd275-285
Egypt medium grain brokensNQ
U.S. pet food370-380
Brazil half grainNQ
Medium grain milled
U.S. Calrose 4% broken865-875
Egypt medium grain 6%NQ
ที่มา oryza.com

ผู้เยี่ยมชม: 6760728
ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2550
ขณะนี้มี 11 บุคคลทั่วไป ออนไลน์