หน้าแรก


เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2557 นายเกรียงศักดื์  ตาปนานนท์ เลขาธิการสมาคมฯ และคณะ
ได้เป็นตัวแทนของสมาคมฯ ร่วมแสดงความยินดี แด่ปลัดกระทรวงพาณิชย์ (นางชุติมา  บุณยประภัศร)
ในโอกาสครบรอบ 94 ปี กระทรวงพาณิชย์ ณ กระทรวงพาณิย์ สนามบินน้ำ จ.นนทบุรี

ข่าวประชาสัมพันธ์

  ขอเชิญสมาชิกที่สนใจ เข้าร่วมงาน "เกษตรเมืองทอง" (Thailand Agricultural Expo 2014) และงาน
  ISRMAX Asia 2014 ระหว่างวันที่ 29 - 31 สิงหาคม 2557 ณ อาคาร 7-8 ศูนย์แสดงสินค้า
  และการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี

 ขอเชิญสมาชิกและผู้ที่สนใจ ใช้บริการปั้ม NGV ปตท.บจ.เมืองเตาอินเตอร์กรุ๊ป
 เลขที่ 116 ม.17 ต.เมืองเตา  อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม  ถ.ทางหลวงเลขที่ 202
 
ดำเนินการโดย นายณัฎฐชัย เงินเกื้อกูล โทร.081-336-3346,081-459-5990 

 ประกาศ สิทธิพิเศษสำหรับ สมาชิกสมาคมโรงสีข้าวไทย
 กับประกันภัยประเภท 1 สำหรับรถบรรทุกขนาดใหญ่
(รายละเอียด)

 เครื่องปรับปรุงคุณภาพข้าวสำหรับข้าวเสื่อมเก่าเก็บที่มีกลิ่นหืน และเกิดเชื้อบนเปื้อนต่างๆ อาทิ
 เชื้อรา
 และเชื้อแบคทีเรีย (RIZO-MAC OZONIZER) เพื่อให้ได้เมล็ดข้าวกลิ่นสะอาดยาวนาน
 ขายได้ราคา ท่านที่สนใจติดต่อ
คุณปริญญา ธรรมาภรณ์พิลาศ โทร.081-3040810
(รายละเอียด) 

บทความที่น่าสนใจ

- มาตรฐานสินค้าเกษตร "ข้าว" (รายละเอียด) 
- มาตรฐานสินค้าเกษตร "ข้าวกล้องงอก" (รายละเอียด) 
- มาตรฐานสินค้าเกษตร "ข้าวหอมไทย" (รายละเอียด) 
-
มาตรฐานสินค้าเกษตร "การปฏิบัติที่ดีสำหรับโรงสีข้าว" (รายละเอียด) 
- มาตรฐานสินค้าเกษตร "การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับข้าว" (รายละเอียด)
- มาตรฐานสินค้าเกษตร "การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับข้าวหอมมะลิไทย" (รายละเอียด)
- เขตเหมาะสมสำหรับการปลูกข้าว โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์(รายละเอียด)
- สถานการณ์การผลิตข้าวปี ๒๕๕๕/๕๖(รายละเอียด)
 

กำหนดการประชุมนายกสมาคมฯ

29 ส.ค.57  - นายกสมาคมฯได้รับเชิญเข้าร่วมงาน ISRMAX Asia 2014 และ งาน Thailand Agricultural Expo 2014 ณ อาคาร 7-8 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี ของบริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด(รายละเอียด)
27-28 ส.ค.57  - นายกสมาคมฯได้รับเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาระดมความคิดเห็น เรื่อง "การศึกษาเศรษฐกิจสินค้าเกษตรเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ACE) ปี 2557" ณ ห้องประชุมเพ็ชรรัตน์ ชั้น 1 อาคารศูนย์ประเมินผล สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร จตุจักร กรุงเทพฯ ของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์(รายละเอียด)
26 ส.ค.57  - นายกสมาคมฯได้รับเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาสมาคมการค้า ประจำปี 2557 หัวข้อ "Together is Power" ณ ห้อง Convention B1 ชั้น 22 โรงแรม Centara Grand at Central World ของสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย(รายละเอียด)
22 ส.ค.57  - นายกสมาคมฯได้รับเชิญเข้าร่วมการประชุมสัมมนากลุ่มย่อย (Focus Group) ครั้งที่ 3 กลุ่มจังหวัดภาคกลางและภาคตะวันออกภายใต้การศึกษาพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบการขนส่งสินค้าต่อเนื่องหลายรูปแบบเชื่อมโยงกับเขตพื้นที่ฐานการผลิตหลักของประเทศ(รายละเอียด)
21 ส.ค.57  
- นายกสมาคมฯได้รับเชิญเข้าร่วมรับฟังความคิดเห็นต่อรายงานวิจัย เรื่อง "การศึกษาทิศทางการวิจัยพัฒนาและใช้ประโยชน์เทคโนโลยีข้าวลูกผสมที่เหมาะสมสำหรับประเทศไทย" ณ ห้องประชุมออดิทอเรียม ชั้น 1 อาคารไบโอเทค อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี(รายละเอียด)

20 ส.ค.57  
- นายกสมาคมฯได้รับเชิญเข้าร่วมงาน "วันพาณิชย์ ปี 2557" และการสัมมนาวิชาการ ณ ห้อง 30410 ชั้น 4 อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ ของกระทรวงพาณิชย์(รายละเอียด)

8 ส.ค.57  
- นายกสมาคมฯได้รับเชิญเข้าร่วมการประชุมหารือ เรื่อง การจัดทำข้อเสนอด้านการพัฒนาการผลิตและการตลาดข้าว ณ ห้องประชุมจักรพันธุ์ กรมการข้าว ของกรมการข้าว(รายละเอียด)
5 ส.ค.57  - นายกสมาคมฯได้รับเชิญเข้าร่วมการประชุมเวที สวก.(TRF Forum) ในหัวข้อ "ระบบประกันภัยนาข้าวไทย : สถานะความก้าวหน้าและประเด็นเชิงนโยบาย" ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สวก.) ชั้น 14 อาคาร SM Tower ของ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(รายละเอียด)
3 ส.ค.57  - นายกสมาคมฯได้รับเชิญเข้าร่วมการประชุมเพื่อพิจารณายุทธศาสตร์อนาคตข้าวและชาวนาไทย ณ ห้องประชุม 20610 ชั้น 6 กรมการค้าภายใน ของกรมการค้าภายใน(รายละเอียด)

ราคาข้าวประจำวัน

ราคาข้าวสารขายส่งตลาดกรุงเทพฯ                                                                                                      หน่วย : บาท/100 ก.ก. 
ชนิดข้าว / วันที่20-ส.ค.19-ส.ค.18-ส.ค.15-ส.ค.14-ส.ค.13-ส.ค.
ข้าวหอมมะลิ 100% ชั้น 2 (ใหม่)3,000-3,1002,950-3,0502,950-3,0502,950-3,0502,950-3,0502,950-3,050
ข้าวหอมมะลิ 100% ชั้น 2 (เก่า)3,5003,5003,5003,5003,5003,500
ข้าวหอมปทุมธานี (ยิงสี)1,750 - 1,8001,750 - 1,8001,750 - 1,8001,750 - 1,8001,750 - 1,8001,750 - 1,780
ข้าวนึ่ง 100% สีอ่อน 1,280 - 1,300  1,280 - 1,310  1,280 - 1,310  1,280 - 1,310  1,280 - 1,310  1,280 - 1,310 
ข้าวขาว 5%1,250 - 1,2701,270 - 1,2901,280 - 1,3001,280 - 1,3001,280 - 1,3001,280 - 1,300
ข้าวเหนียวพิเศษ กข.6 (ใหม่) จ.ขอนแก่น2,500 - 2,7002,500 - 2,7002,500 - 2,7002,500 - 2,7002,500 - 2,7002,500 - 2,700
ปลายข้าวหอมมะลิ (ใหม่)1,070 - 1,1001,070 - 1,1001,070 - 1,1001,070 - 1,1001,070 - 1,1001,070 - 1,100
ปลายข้าวขาวเอวันเลิศ900 - 950920 - 950930 - 950930 - 950930 - 950920 - 970
ที่มา สมาคมโรงสีข้าวไทย      
ราคาข้าวสาร ส่งออก FOB                                                                                                                        หน่วย : เหรียญ/ตัน 
ชนิดข้าว / วันที่14-ส.ค.ก.ค.-57มิ.ย.-57พ.ค.-57เม.ย.-57มี.ค.-57
ข้าวหอมมะลิ 100% ชั้น2 (ใหม่)1,0261,014968943950959
ข้าวหอมปทุมธานี623620595579600709
ข้าวขาว 100% ชั้น 2464441419408409430
ข้าวขาว 5 %447422397388395422
ข้าวนึ่ง 100%453446428418418428
ปลายข้าวเอวันเลิศ345327313298305312
ที่มา กรมการค้าต่างประเทศ   

ข่าวข้าวประจำวัน

“ก.พาณิชย์” ประกาศโควตาข้าวอียูส่วนที่เหลือ เปิดโอกาสให้ยื่นขอแบบใครมาก่อนได้สิทธิ์ก่อน(20 ส.ค.57)

     นางดวงพร รอดพยาธิ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า กรมฯ ได้ออกประกาศเรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอหนังสือรับรองการส่งออกข้าวไปสหภาพยุโรปสำหรับงวดเดือนกันยายน ปี 2557 โดยได้จัดสรรข้าวขาวเพื่อส่งออกไปสหภาพยุโรปงวดเดือนกันยายน 2557 ปริมาณทั้งสิ้น 768.08971 ตัน และกำหนดให้ผู้ที่มีสิทธิขอหนังสือรับรองการส่งออกต้องเป็นผู้ส่งออกที่ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ส่งออกข้าวไว้กับกรมฯ และปัจจุบันยังคงเป็นผู้ส่งออกอยู่(รายละเอียดข่าว)

กรมการข้าวลงพื้นที่ จ.อยุธยา โชว์ผลงานศูนย์ชุมชนข้าวผลิตเมล็ดพันธุ์คุณภาพแก่ชาวนา(20 ส.ค.57)

     เมื่อวันที่ 19 ส.ค. ที่อนุสรณ์สถานแห่งความจงรักภักดี ทุ่งหันตรา จ.พระนครศรีอยุธยา นายชาญพิทยา ฉิมพาลี อธิบดีกรมการข้าว เป็นประธานในพิธีเปิดงานรณรงค์รวมพลังพลคนทำนา ศูนย์ข้าวชุมชนก้าวหน้า พัฒนาก้าวไกล โดยมี นางปาริชาติ สรีวิพัฒน์ รองอธิบดีกรมการข้าว นายนัทธี บ่อสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้การต้อนรับ พร้อมตัวแทนกลุ่มเกษตรกร ตัวแทนกลุ่มชาวนา 73 จังหวัด กว่า 500 คนเข้าร่วม(รายละเอียดข่าว)

คสช.ขายข้าว ปิดราคากลาง เปิดช่องโกงซ้ำ(20 ส.ค.57)

     นพ.วรงค์ เดชกิจวิกรม อดีต ส.ส.พิษณุโลก พรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงการขายข้าวในโครงการรับจำนำข้าวของรัฐบาล ว่า ตนเคยท้วงติงเรื่องการเปิดเผยราคาฟลอร์ หรือราคากลาง และราคาซื้อขายหลังการเสนอราคาเพื่อให้เกิดความโปร่งใส ที่สุดก็เกิดเรื่องจนได้ เพราะมีข่าว เจ้าของโรงสีเจพี อินเตอร์ไรซ์ 1998 ซึ่งเข้าร่วมประมูลซื้อข้าวในสต๊อกรัฐบาล เมื่อวันที่ 7 ส.ค. 57 ที่เพิ่งผ่านมา โดยเสนอซื้อข้าวสารหอมมะลิในคลังโรงสีนำชัย จ.สุรินทร์ ปริมาณ 1,826 ตัน ในราคาสูงสุดถึงตันละ 28,700 บาท แต่ปรากฏว่า ไม่ได้รับการอนุมัติขายให้ แต่ในวงการข้าวมีข่าวลือกันว่า มีการอนุมัติขายข้าวหอมมะลิในโกดังอื่น ให้กับอีกบริษัทหนึ่งในราคาตันละ 28,500 บาท สิ่งที่สับสนขึ้นไปอีกคือ เหตุผลที่อ้างว่าไม่อนุมัติขาย เนื่องจากข้าวในโกดังดังกล่าวต่ำกว่ามาตรฐาน จึงไม่ขาย หลายคนยิ่งสับสนว่า ประกาศชื่อโกดังนี้ออกมาทำไม เพราะถ้าขายราคา 28,000 บาทต่อตัน รัฐไม่เสียประโยชน์(รายละเอียดข่าว)

ข้อมูลเพิ่มเติม...
<< หน้าแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 หน้าถัดไป > หน้าสุดท้าย >>

Link

August 18th, 2014
(USD per ton)
Long grain white rice - high quality
Thailand 100% B grade455-465
Vietnam 5% broken450-460
India 5% broken435-445
Pakistan 5% broken440-450
Cambodia 5% broken470-480
U.S. 4% broken535-545
Uruguay 5% broken610-620
Argentina 5% broken610-620
Long grain white rice - low quality
Thailand 25% brokenNQ
Vietnam 25% broken405-415
Pakistan 25% broken395-405
Cambodia 25% broken455-465
India 25% broken390-400
U.S. 15% broken525-535
Long grain parboiled rice
Thailand parboiled 100% stxd445-455
Pakistan parboiled 5% broken stxd450-460
India parboiled 5% broken stxd425-435
U.S. parboiled 4% broken630-640
Brazil parboiled 5% broken595-605
Uruguay parboiled 5% brokenNQ
Long grain fragrant rice
Thailand Hommali 92%1015-1025
Vietnam Jasmine590-600
India basmati 2% brokenNQ
Pakistan basmati 2% brokenNQ
Cambodia Phka Malis875-885
Brokens
Thailand A1 SuperNQ
Vietnam 100% broken345-355
Pakistan 100% broken stxd325-335
Cambodia A1 Super365-375
India 100% Broken stxd340-350
Egypt medium grain brokensNQ
U.S. pet food470-480
Brazil half grainNQ
Medium grain milled
U.S. Calrose 4% broken1025-1035
Egypt medium grain 6%NQ
ที่มา oryza.com

ผู้เยี่ยมชม: 6044713
ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2550
ขณะนี้มี 28 บุคคลทั่วไป ออนไลน์