หน้าแรก
การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557

ขอเชิญสมาชิกสมาคมโรงสีข้าวไทยทุกท่านร่วม
การประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๕๗
& การแสดงเครื่องจักร และอุปกรณ์ ที่เกี่ยวข้องกับโรงสีข้าว
(Thailand Rice Mill Technology Show 2014)
ในวันเสาร์ที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๕๗
ณ อาคารใหม่สวนอัมพร พระราชวังดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ  (กำหนดการ , แผนที่)

ข่าวประกาศ

ด้วยการจัดทำงบดุลประจำปี 2557 สมาคมโรงสีข้าวไทยซึ่งมีกำหนดสิ้นสุดในเดือน กันยายนนี้
จึงใคร่ขอเชิญท่านสมาชิกได้นำส่งค่าบำรุงประจำปี 2557
ที่บัญชีสมาคมโรงสีข้าวไทย เลขที่ 013-275692-5 ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาตลาดน้อย
ทั้งนี้ สมาคมฯ ต้องขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่ได้นำส่งค่าบำรุงมา ณ โอกาสนี้ด้วย
(อัตราค่าบำรุงประจำปี)

 ด้วยสมาคมฯ ได้รับการประสานงานจากกรมการค้าภายใน ในการขอความร่วมมือจากโรงสีข้าว
ที่มีตู้อบลดความชื้นที่สามารถใช้อบข้าวโพดได้ เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดในฤดูกาลนี้
จึงขอให้สมาชิกโรงสีข้าวที่สนใจแจ้งความประสงค์มาที่สมาคมฯ (ตามแบบแจ้งความจำนงนี้)

ข่าวประชาสัมพันธ์

 ขอเชิญสมาชิกและผู้ที่สนใจ ใช้บริการปั้ม NGV ปตท.บจ.เมืองเตาอินเตอร์กรุ๊ป
 เลขที่ 116 ม.17 ต.เมืองเตา  อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม  ถ.ทางหลวงเลขที่ 202
 
ดำเนินการโดย นายณัฎฐชัย เงินเกื้อกูล โทร.081-336-3346,081-459-5990 

 ประกาศ สิทธิพิเศษสำหรับ สมาชิกสมาคมโรงสีข้าวไทย
 กับประกันภัยประเภท 1 สำหรับรถบรรทุกขนาดใหญ่
(รายละเอียด)

 เครื่องปรับปรุงคุณภาพข้าวสำหรับข้าวเสื่อมเก่าเก็บที่มีกลิ่นหืน และเกิดเชื้อบนเปื้อนต่างๆ อาทิ
 เชื้อรา
 และเชื้อแบคทีเรีย (RIZO-MAC OZONIZER) เพื่อให้ได้เมล็ดข้าวกลิ่นสะอาดยาวนาน
 ขายได้ราคา ท่านที่สนใจติดต่อ
คุณปริญญา ธรรมาภรณ์พิลาศ โทร.081-3040810
(รายละเอียด) 

บทความที่น่าสนใจ

- มาตรฐานสินค้าเกษตร "ข้าว" (รายละเอียด) 
- มาตรฐานสินค้าเกษตร "ข้าวกล้องงอก" (รายละเอียด) 
- มาตรฐานสินค้าเกษตร "ข้าวหอมไทย" (รายละเอียด) 
-
มาตรฐานสินค้าเกษตร "การปฏิบัติที่ดีสำหรับโรงสีข้าว" (รายละเอียด) 
- มาตรฐานสินค้าเกษตร "การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับข้าว" (รายละเอียด)
- มาตรฐานสินค้าเกษตร "การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับข้าวหอมมะลิไทย" (รายละเอียด)
- เขตเหมาะสมสำหรับการปลูกข้าว โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์(รายละเอียด)
- สถานการณ์การผลิตข้าวปี ๒๕๕๕/๕๖(รายละเอียด)
 

กำหนดการประชุมนายกสมาคมฯ

26 ก.ย.57  - นายกสมาคมฯได้รับเชิญเข้าร่วมการประชุมประจำปี 2557 ของ สศช. ณ ห้องแกรนด์ไดมอนด์ บอลรูม ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จ.นนทบุรี ของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ(รายละเอียด)
25 ก.ย.57  - นายกสมาคมฯได้รับเชิญเข้าร่วมการประชุมเปิดรับฟังความเห็น "ฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อการพัฒนาและแข่งขันด้านเศรษบกิจ ณ ห้องประชุมแกรนด์ ฮอลล์ 1 โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงทเพฯ ของสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ(รายละเอียด)
11 ก.ย.57  - นายกสมาคมฯได้รับเชิญเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีในพิธีเปิดการประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติ ครั้งที่ 3 ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ ของสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ(รายละเอียด)

11 ก.ย.57  - นายกสมาคมฯได้รับเชิญเข้าร่วมการเสวนา ภายใต้หัวข้อ "ข้าวไทยสู่สากล" ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ ของสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ(รายละเอียด)

9 ก.ย.57  - นายกสมาคมฯได้รับเชิญเข้าร่วมการสัมมนาเพื่อระดมความคิดเห็นการพัฒนาผลิตการเกษตรให้เข้มแข็งและยั่งยืน ณ โรงแรมทวิน ทาวเวอร์ กรุงทเพฯ ของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ(รายละเอียด)
8 ก.ย.57  - นายกสมาคมฯได้รับเชิญเข้าร่วมการประชุมและให้ข้อคิดเห็นต่อร่างรายงานฉบับสมบูรณ์โครงการวิจัย เรื่อง "การคอร์รัปชั่นกรณีศึกษา : โครงการรับจำนำข้าวทุกเม็ด ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 14 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ถ.พหลโยธิน กรุงเทพฯ ของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สวก.) (รายละเอียด)
5 ก.ย.57  - นายกสมาคมฯได้รับเชิญเข้าร่วมการสัมมนาพิเศษเรื่องข้าว หัวข้อ "มองมิติใหม่ของการพัฒนาข้าวและชาวนาไทย ณ ห้องประชุม 701 ชั้น 7 อาคารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขนกรุงเทพฯ ของมูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์(รายละเอียด)

4 ก.ย.57  - นายกสมาคมฯได้รับเชิญเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการกำกับแผนงานวิจัยที่มุ่งเป้าตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศโดยเร่งด่วน คณะที่ 1 กลุ่มเรื่องข้าว ประจำปีงบประมาณ 2557 ครั้งที่ 3/2557 ณ ห้องประชุมพลโทพระยาศัลวิธานนิเทศ ชั้น 3 อาคาร วช.2 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ(รายละเอียด)
3 ก.ย.57  - นายกสมาคมฯได้รับเชิญเข้าร่วมการสัมมนาเรื่อง "โอกาสและความพร้อมด้านยุทธศาสตร์การค้าของไทยกับก้าวสำคัญสู่ RCEP" ณ ห้องควีนส์ ปาร์ค 2 ชั้น 2 โรงแรมอิมพีเรียล ควีนส์ ปาร์ค สุขุมวิท 22 กรุงเทพฯ ของสำนักพัฒนาความพร้อมทางการค้า กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ(รายละเอียด) 

ราคาข้าวประจำวัน

ราคาข้าวสารขายส่งตลาดกรุงเทพฯ                                                                                                      หน่วย : บาท/100 ก.ก. 
ชนิดข้าว / วันที่19-ก.ย.18-ก.ย.17-ก.ย.16-ก.ย.15-ก.ย.12-ก.ย.
ข้าวหอมมะลิ 100% ชั้น 2 (ใหม่)3,100-3,2003,100-3,2003,100-3,2003,100-3,2003,100-3,2003,100-3,200
ข้าวหอมมะลิ 100% ชั้น 2 (เก่า)      
ข้าวหอมปทุมธานี (ยิงสี)1,650 - 1,6801,650 - 1,6801,650 - 1,6801,650 - 1,6801,650 - 1,6801,650 - 1,680
ข้าวนึ่ง 100% สีอ่อน1,260 - 1,2701,250 - 1,2601,250 - 1,2601,240 - 1,2501,240 - 1,2501,240 - 1,250
ข้าวขาว 5%1,270 - 1,2801,260 - 1,2701,260 - 1,2701,250 - 1,2601,240 - 1,2501,240 - 1,250
ข้าวเหนียวพิเศษ กข.6 (ใหม่) จ.ขอนแก่น2,300 - 2,5002,300 - 2,5002,400 - 2,6002,400 - 2,6002,400 - 2,6002,400 - 2,600
ปลายข้าวหอมมะลิ (ใหม่)1,070 - 1,0801,0701,0701,050 - 1,0701,050 - 1,0701,050 - 1,070
ปลายข้าวขาวเอวันเลิศ950 - 970950950920 - 950900 - 930900 - 930
ที่มา สมาคมโรงสีข้าวไทย      
ราคาข้าวสาร ส่งออก FOB                                                                                                                        หน่วย : เหรียญ/ตัน 
ชนิดข้าว / วันที่14-ส.ค.ก.ค.-57มิ.ย.-57พ.ค.-57เม.ย.-57มี.ค.-57
ข้าวหอมมะลิ 100% ชั้น2 (ใหม่)1,0261,014968943950959
ข้าวหอมปทุมธานี623620595579600709
ข้าวขาว 100% ชั้น 2464441419408409430
ข้าวขาว 5 %447422397388395422
ข้าวนึ่ง 100%453446428418418428
ปลายข้าวเอวันเลิศ345327313298305312
ที่มา กรมการค้าต่างประเทศ   

ข่าวข้าวประจำวัน

เกาหลีใต้จ่อรีดภาษี “ข้าวนำเข้า” 513% ช่วยชาวนา หลังเปิดตลาดปี 2015(19 ก.ย.57)

     รัฐบาลโซลกำหนดโควตาการนำเข้าข้าวจากต่างแดนมานานกว่า 2 ทศวรรษ ภายใต้เงื่อนไขที่ทำร่วมกับองค์การการค้าโลก (WTO) ทว่า ข้อตกลงดังกล่าวกำลังจะหมดอายุลงในปลายปีนี้ รัฐบาลจึงประกาศเมื่อเดือนกรกฎาคมว่าจะ “เปิดตลาดข้าว” พร้อมให้สัญญาต่อเกษตรกรชาวเกาหลีใต้ที่ไม่พอใจว่าจะเก็บภาษีข้าวนำเข้าให้สูงที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้(รายละเอียดข่าว)

ทูตจีนถก หม่อมอุ๋ย ร่วมมือค้าลงทุน สนใจนำเข้าข้าว-ยาง(19 ก.ย.57)

     เมื่อวันที่ 18 ก.ย. นายหนิง ฟู่ขุ่ย เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย เข้าแสดงความยินดีในโอกาสที่ ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล รองนายกรัฐมนตรี ด้านเศรษฐกิจ เข้ารับตำแหน่งใหม่ที่ทำเนียบรัฐบาล โดยภายหลังการหารือ ม.ร.ว.ปรีดิยาธร กล่าวว่า จีนมีความต้องการที่จะร่วมมือทางการค้าและการลงทุนกับไทยเพิ่มขึ้น ดังนั้น จึงมีแนวคิดที่จะประชุมคณะกรรมการร่วมด้านการค้า การลงทุน และความร่วมมือเศรษฐกิจไทย-จีน ขึ้นมาอีกครั้ง หลังจากชะงักการประชุมไปนับ 10 ปี ซึ่งการประชุมดังกล่าวจะเริ่มที่กรุงปักกิ่งก่อน จากนั้นไทย จะเป็นเจ้าภาพสลับกัน(รายละเอียดข่าว)

ส่งออกข้าวหอมมะลิ7เดือนร่วงหนัก เอกชนแนะรัฐอัดโปรโมชั่นหวังทวงตลาดฮ่องกงคืน(19 ก.ย.57)

     ส.ผู้ส่งออกข้าวไทย หวั่นตลาดหอมมะลิกู่ไม่กลับ หลังยอดส่งออกข้าวหอมมะลิ 7 เดือนร่วง 5.2% สวนทางยอดส่งออกข้าวไทยพุ่ง 55% แนะรัฐบาลอัดโปรโมชั่นฟื้นตลาดฮ่องกง-สิงคโปร์ ชิงแชร์หอมมะลิคืน สู้เวียดนาม

     แม้ว่ายอดส่งออกข้าวภาพรวมของไทยจะขยายตัวเพิ่มขึ้น ในช่วง 7 เดือนแรก (ม.ค.-ก.ค.) 2557 มีปริมาณ 5,621,060 ตัน เพิ่มขึ้น 55.5% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน 3,614,159 ตัน แต่หากวิเคราะห์ลงลึกไปยังรายสินค้าข้าว จะพบว่า "ข้าวหอมมะลิ" เป็นข้าวที่มีปัญหายอดส่งออกลดลงต่อเนื่อง นับจากปี 2554 ยอดส่งออกเคยทำได้ 2.3 ล้านตัน ในปี 2555-2556 ลดลงเหลือ 1.9-2.0 ล้านตัน(รายละเอียดข่าว)

ข้อมูลเพิ่มเติม...
<< หน้าแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 หน้าถัดไป > หน้าสุดท้าย >>

Link

September 18th, 2014
(USD per ton)
Long grain white rice - high quality
Thailand 100% B grade445-455
Vietnam 5% broken440-450
India 5% broken435-445
Pakistan 5% broken420-430
Cambodia 5% broken465-475
U.S. 4% broken525-535
Uruguay 5% broken610-620
Argentina 5% broken610-620
Long grain white rice - low quality
Thailand 25% brokenNQ
Vietnam 25% broken400-410
Pakistan 25% broken370-380
Cambodia 25% broken450-460
India 25% broken390-400
U.S. 15% broken515-525
Long grain parboiled rice
Thailand parboiled 100% stxd430-440
Pakistan parboiled 5% broken stxd440-450
India parboiled 5% broken stxd420-430
U.S. parboiled 4% broken600-610
Brazil parboiled 5% broken595-605
Uruguay parboiled 5% brokenNQ
Long grain fragrant rice
Thailand Hommali 92%1060-1070
Vietnam Jasmine585-595
India basmati 2% brokenNQ
Pakistan basmati 2% brokenNQ
Cambodia Phka Malis880-890
Brokens
Thailand A1 SuperNQ
Vietnam 100% broken335-345
Pakistan 100% broken stxd325-335
Cambodia A1 Super360-370
India 100% Broken stxd330-340
Egypt medium grain brokensNQ
U.S. pet food460-470
Brazil half grainNQ
Medium grain milled
U.S. Calrose 4% broken1025-1035
Egypt medium grain 6%NQ
ที่มา oryza.com

ผู้เยี่ยมชม: 6135495
ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2550
ขณะนี้มี 18 บุคคลทั่วไป ออนไลน์