หน้าแรก
การประชุมประจำเดือนสมาคมฯ

 ขอเชิญคณะกรรมการและสมาชิกสมาคมโรงสีไทย
ร่วมการประชุมสัญจร(ครั้งที่ ๒)  ณ จ.นครศรีธรรมราช
ระหว่างวันที่ ๒๖ - ๒๗ เมษายน ๒๕๕๘  
รายละเอียดสอบถามที่เบอร์ ๐๙๒-๘๗๒๕๒๑๐ (รายละเอียด)
 

ข่าวกิจกรรมสมาคมฯ


เมื่อวันที่ 11 และ 14  เมษายน 2558 นายกสมาคมโรงสีข้าวไทยและคณะกรรมการบริหารพร้อมทั้งสมาชิก
ร่วมงานสวดพระอภิธรรมและพิธีฌาปนกิจ คุณวริศรา  เตชะศิรินุกูล
(ภรรยาคุณสมศักดิ์  เตชะศิรินุกูล หจก.โรงสีไฟสมบูรณ์การค้า)
ณ วัดดอนตูม อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม
ในโอกาสนี้คุณสมศักดิ์  เตชะศิรินุกูล ได้มอบเงินให้กับสมาคมโรงสีข้าวไทย จำนวน 20,000 บาทด้วย

ข่าวประชาสัมพันธ์

 ขายโรงสีข้าวขนาด 700 ตัน/วัน  จ.อุทัยธานี พร้อมอุปกรณ์สามารถดำเนินการได้ทันที (รายละเอียด)
ติดต่อ   คุณวรรณา  ทรัพย์รวงทอง  โทร.081-395-8822,  คุณวิบูลย์  ทรัพย์รวงทอง โทร.080-804-1001
               คุณศาตนันทน์   ทรัพย์รวงทอง  โทร 084-811-1444

 ด้วยคณะกรรมการสมาคมโรงสีข้าวไทย ได้เข้าประชุมหารือร่วมกับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
 
พาณิชย์ เมื่อวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๗ ที่ผ่านมานั้นมีประเด็นสำคัญที่ต้องแจ้งให้สมาชิกสมาคมฯได้
 ทราบดังนี้
(รายละเอียด)

 ประกาศ สิทธิพิเศษสำหรับ สมาชิกสมาคมโรงสีข้าวไทย
 กับประกันภัยประเภท 1 สำหรับรถบรรทุกขนาดใหญ่
(รายละเอียด)

 ขอเชิญสมาชิกและผู้ที่สนใจ ใช้บริการปั้ม NGV ปตท.บจ.เมืองเตาอินเตอร์กรุ๊ป
 เลขที่ 116 ม.17 ต.เมืองเตา  อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม  ถ.ทางหลวงเลขที่ 202
 
ดำเนินการโดย นายณัฎฐชัย เงินเกื้อกูล โทร.081-336-3346,081-459-5990

 เครื่องปรับปรุงคุณภาพข้าวสำหรับข้าวเสื่อมเก่าเก็บที่มีกลิ่นหืน และเกิดเชื้อบนเปื้อนต่างๆ อาทิ
 เชื้อรา
 และเชื้อแบคทีเรีย (RIZO-MAC OZONIZER) เพื่อให้ได้เมล็ดข้าวกลิ่นสะอาดยาวนาน
 ขายได้ราคา ท่านที่สนใจติดต่อ
คุณปริญญา ธรรมาภรณ์พิลาศ โทร.081-3040810
(รายละเอียด) 

บทความที่น่าสนใจ

- มาตรฐานสินค้าเกษตร "ข้าว" (รายละเอียด) 
- มาตรฐานสินค้าเกษตร "ข้าวกล้องงอก" (รายละเอียด) 
- มาตรฐานสินค้าเกษตร "ข้าวหอมไทย" (รายละเอียด) 
-
มาตรฐานสินค้าเกษตร "การปฏิบัติที่ดีสำหรับโรงสีข้าว" (รายละเอียด) 
- มาตรฐานสินค้าเกษตร "การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับข้าว" (รายละเอียด)
- มาตรฐานสินค้าเกษตร "การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับข้าวหอมมะลิไทย" (รายละเอียด)
- เขตเหมาะสมสำหรับการปลูกข้าว โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์(รายละเอียด)
- สถานการณ์การผลิตข้าวปี ๒๕๕๕/๕๖(รายละเอียด)
 

กำหนดการประชุมนายกสมาคมฯ

30 เม.ย.58  - นายกสมาคมฯได้รับเชิญเข้าร่วมการประชุมแนวทางการแก้ปัญหาการส่งออกข้าว และการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ผลิตและแปรรูปข้าวไปสาธารรณรัฐประชาชนจีน ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 1 กองวิจัยและพัฒนาวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวและแปรรูปผลิตผลเกษตร กรมวิชาการเกษตร ของ สำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร กรมวิชาการเกษตร(รายละเอียด)
28 เม.ย.58  - นายกสมาคมฯได้รับเชิญเข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษากลุ่มอาชีพเกษตรกรและอุตสาหกรรมการเกษตร ครั้งที่ 2/2558 ณ ห้องประชุม 2 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ของวิทยาลัยประมงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร ภาคใต้(รายละเอียด)
27-28 เม.ย.58  - นายกสมาคมฯได้รับเชิญเข้าร่วมการสัมมนา "เสนอผลงานวิจัยภายใต้แผนงานวิจัยมุ่งเป้าตอบสนองความต้องการพัฒนาประเทศโดยเร่งด่วน กลุ่มเรื่องข้าว" ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ คอนเวนชั่น หลักสี่ กรุงเทพฯ ของสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ(รายละเอียด)
23 เม.ย.58  - นายกสมาคมฯได้รับเชิญเข้าร่วมการสัมมนาระดมความเห็นต่อร่างหลักเกณฑ์การตรวจรับรองตามาตรฐานสินค้าข้าว ณ ห้องบอลรูมซี โรงแรมมารวยการ์เด้น กรุงเทพฯ ของสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหรแห่งชาติ(รายละเอียด)
20 เม.ย.58  - นายกสมาคมฯได้รับเชิญเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการจัดการประกวดข้าวตราคุณภาพดีเด่นแห่งประเทศไทย ประจำปี 2558 ณ ห้องประชุม 20610 ชั้น 6 กรมการค้าภายใน ของกองส่งเสริมสินค้าเกษตร 2 กรมการค้าภายใน(รายละเอียด)
16 เม.ย.58  - นายกสมาคมฯได้รับเชิญเข้าร่วมการประชุมคณทำงานกำหนดกรอบการวิจัยของสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติด้านข้าว เพื่อการเพิ่มผลผลิตและมูลค่าเพิ่ม ครั้งที่ 3/2558 ณ ห้องประชุม กบง.ชั้น 2 อาคาร วช.4 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ(วช.) (รายละเอียด)
8 เม.ย.58  
- นายกสมาคมฯได้รับเชิญเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการพิจารณาพันธุ์ กรมการข้าว ครั้งที่ 1/2558 ณ ห้องประชุมรวงข้าว ชั้น 2 อาคารกรมการข้าว ของกรมการข้าว(รายละเอียด)
8 เม.ย.58  - นายกสมาคมฯได้รับเชิญเข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาให้การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพโรงสีภาตใต้ ครั้งที่ 1/2558 ณ ห้องประชุม 20911 ชั้น 9 กรมการค้าภายใน ของกองส่งเสริมการค้าสินค้าเกษตร 2 (รายละเอียด)
3 เม.ย.58  - นายกสมาคมฯได้รับเชิญเข้าร่วมการประชุมหารือการพัฒนาอุตสาหกรรมเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดมุกดาหาร ณ ห้องประชุม 202 ชั้น 2 อาคารสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ของสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม(รายละเอียด)
2 เม.ย.58  
- นายกสมาคมฯได้รับเชิญเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการปฏิรูประบการผลิตและการค้าข้าวเหนียวไทย ณ ห้องประชุม 115 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ของกรมการข้าว(รายละเอียด)

1 เม.ย.58  
- นายกสมาคมฯได้รับเชิญเข้าร่วมการประชุมแนวทางการปรับปรุงมาตรฐานสินค้าข้าวหอมมะลิไทย ณ ห้องประชุม ศูนย์ปฏิบัติการการค้าต่างประเทศ (Operation Room) ชั้น 9 กรมการค้าต่างประเทศ ของกรมการค้าต่างประเทศ(รายละเอียด)


ราคาข้าวประจำวัน

ราคาข้าวสารขายส่งตลาดกรุงเทพฯ                                                                                                      หน่วย : บาท/100 ก.ก. 
ชนิดข้าว / วันที่17-เม.ย.16-เม.ย.10-เม.ย.9-เม.ย.8-เม.ย.7-เม.ย.
ข้าวหอมมะลิ 100% ชั้น 2 (ใหม่)2,750 - 2,8502,750 - 2,8502,750 - 2,8502,750 - 2,8502,750 - 2,8502,750 - 2,850
ข้าวหอมมะลิ 100% ชั้น 2 (เก่า)3,150 - 3,2503,150 - 3,2503,150 - 3,2503,150 - 3,2503,150 - 3,2003,150 - 3,250
ข้าวหอมปทุมธานี (ยิงสี)1,980 - 2,0501,980 - 2,0501,980 - 2,0501,980 - 2,0501,900 - 2,0002,000 - 2,100
ข้าวนึ่ง 100% สีอ่อน1,150 - 1,1601,160 - 1,1701,150 - 1,1701,150 - 1,1701,150 - 1,1701,170 - 1,180
ข้าวขาว 5%1,150 - 1,1601,150 - 1,1601,150 - 1,1601,150 - 1,1601,150 - 1,1601,150 - 1,170
ข้าวเหนียวพิเศษ กข.6 (ใหม่) จ.ขอนแก่น2,200 - 2,4502,200 - 2,4502,200 - 2,4502,200 - 2,4502,200 - 2,4502,200 - 2,450
ปลายข้าวหอมมะลิ (ใหม่)1,000 - 1,0201,000 - 1,0201,000 - 1,0201,000 - 1,0201,010 - 1,0201,010 - 1,020
ปลายข้าวขาวเอวันเลิศ940 - 950940 - 950940 - 950940 - 950940 - 950940 - 950
ที่มา สมาคมโรงสีข้าวไทย      
ราคาข้าวสาร ส่งออก FOB                                                                                                                        หน่วย : เหรียญ/ตัน 
ชนิดข้าว / วันที่8-เม.ย.มี.ค.-58ก.พ.-58ม.ค.-58ธ.ค.-57พ.ย.-57
ข้าวหอมมะลิ 100% ชั้น2 (ใหม่)926925947953909892
ข้าวหอมปทุมธานี674673673647571560
ข้าวขาว 100% ชั้น 2410419430429427427
ข้าวขาว 5 %401410420420418418
ข้าวนึ่ง 100%401417430425419420
ปลายข้าวเอวันเลิศ332330331330332338
ที่มา กรมการค้าต่างประเทศ   

ข่าวข้าวประจำวัน

รัฐบาลซัด บก.ลายจุดขี้โม้! ซื้อข้าวเกวียนละ1.5 หมื่นเป็นไปไม่ได้ ทำกลไกตลาดเสียหมด(17 เม.ย.58)

     เมื่อวันที่ 16 เมษายน ที่ทำเนียบรัฐบาล พล.ต.สรรเสริญ แก้วกำเนิด รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่นายสมบัติ บุญงามอนงค์ หรือ “บก.ลายจุด” รับซื้อข้าวจากชาวนาในราคาเกวียนละ 15,000 บาท ซึ่งลักษณะเดียวกับโครงการรับจำนำข้าว เพื่อนำมาจำหน่ายโดยใช้ชื่อว่า “ข้าวลายจุด” ผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว ในราคาถุงละ 200 บาท ว่า การขายข้าวดังกล่าวเพื่อให้เกษตรกรได้เจอกับผู้ซื้อโดยตรง ไม่ต้องผ่านพ่อค้าคนกลาง ซึ่งเรื่องนี้เป็นแนวคิดของพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ตั้งแต่แรกเริ่มอยู่แล้ว โดยที่ผ่านมา กระทรวงพาณิชย์และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ดำเนินการอยู่แล้ว ซึ่งเห็นได้จากการจัด“ตลาดวิถีข้าว วิถีไทย” (รายละเอียดข่าว)

รักษาการรองโฆษก พท. อ้าง'หมอวรงค์'พูดใส่ร้ายจำนำข้าวมากสุด(17 เม.ย.58)

     นายอนุสรณ์ เอี่ยมสะอาด รักษาการรองโฆษกพรรคเพื่อไทย กล่าวว่า เป็นที่น่าแปลกใจที่ นายวรงค์ เดชกิจวิกรม อดีต ส.ส.พิษณุโลก พรรคประชาธิปัตย์ ยังคงชื่นชม ขบวนการเป่านกหวีดที่นำมาสู่การปฏิวัติและทำให้ประเทศเสียหายอย่างมหาศาล อีกทั้งยังคิดว่าการที่พรรคการเมืองที่ได้รับเลือกตั้งเสียงข้างมาก แบบที่พรรค ปชป. ไม่เคยได้รับ แปลว่าเป็นเผด็จการรูปแบบใหม่ ประชาชนส่วนใหญ่เห็นชัดเจนว่าการที่พรรค ปชป. ไม่ยอมลงเลือกตั้งเพราะกลัวพ่ายแพ้ น่าจะเป็นการร่วมมือเพื่อให้เกิดการปฏิวัติหรือไม่ และหากนายวรงค์ ยังคิดว่านายสุเทพห่มผ้าเหลืองที่ทำความเสียหายให้บ้านเมืองนี้เป็น รัฐบุรุษ ก็น่าจะไปสแกนสมองตัวเองได้เลย มิน่าถึงเห็นว่าการขว้างเอกสารใส่หน้าประธานสภาฯ จึงไม่รู้สึกว่า เป็นการกระทำที่ผิด(รายละเอียดข่าว)

<< หน้าแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 หน้าถัดไป > หน้าสุดท้าย >>

Link

April 15th, 2015
(USD per ton)
Long grain white rice - high quality
Thailand 100% B grade395-405
Vietnam 5% broken360-370
India 5% broken370-380
Pakistan 5% broken375-385
Cambodia 5% broken435-445
U.S. 4% broken480-490
Uruguay 5% broken575-585
Argentina 5% broken565-575
Long grain white rice - low quality
Thailand 25% broken355-365
Vietnam 25% broken335-345
Pakistan 25% broken330-340
Cambodia 25% broken410-420
India 25% broken345-355
U.S. 15% broken470-480
Long grain parboiled rice
Thailand parboiled 100% stxd385-395
Pakistan parboiled 5% broken stxd380-390
India parboiled 5% broken stxd365-375
U.S. parboiled 4% broken555-565
Brazil parboiled 5% broken570-580
Uruguay parboiled 5% brokenNQ
Long grain fragrant rice
Thailand Hommali 92%890-900
Vietnam Jasmine475-485
India basmati 2% brokenNQ
Pakistan basmati 2% brokenNQ
Cambodia Phka Malis810-820
Brokens
Thailand A1 Super320-330
Vietnam 100% broken310-320
Pakistan 100% broken stxd285-295
Cambodia A1 Super345-355
India 100% Broken stxd275-285
Egypt medium grain brokensNQ
U.S. pet food370-380
Brazil half grainNQ
Medium grain milled
U.S. Calrose 4% broken865-875
Egypt medium grain 6%NQ
ที่มา oryza.com

ผู้เยี่ยมชม: 6741760
ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2550
ขณะนี้มี 14 บุคคลทั่วไป ออนไลน์