หน้าแรก


การประชุมประจำเดือน

ขอเชิญคณะกรรมการสมาคมโรงสีข้าวไทยร่วม
การประชุมประจำเดือน เมษายน 2560 (ครั้งที่ 3/2560)  
วันเสาร์ที่ 29 เมษายน 2560 เวลา 10.00 น.
ณ ห้องประชุมสมาคมโรงสีข้าวไทย  กรุงเทพฯ
(รายละเอียด)


เมื่อวันที่ 18 เม.ย.60 นายกฯ และคณะกรรมการสมาคมโรงสีข้าวไทย ร่วมเป็นเจ้าภาพ
การบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมศพ คุณแม่ละออ  สุขศิริ (คุณแม่คุณชาตรี สุขศิริ) 
ณ โรงสีขุนศรี อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี 
อนึ่ง ครอบครัวสุขศิริ ได้มอบเงินแด่สมาคมโรงสีข้าวไทย จำนวน 20,000 บาท 
ซึ่งสมาคมฯ ต้องขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ด้วย

ข่าวประกาศ

แบบรายงานการส่งออกข้าวไปต่างประเทศ รายเดือน ของสมาชิกสมาคมโรงสีข้าวไทย
-----------------------------------------------------------------------------------------------
 มาตรฐานปริมาณสูงสุดของสาร Tricyclazol(สารเคมีที่ใช้กำจัดโรคไหม้ 
และโรคใบจุดใบข้าว) ในข้าวสารที่ส่งออกไปสหภาพยุโรป 
-----------------------------------------------------------------------------------------------

บทความที่น่าสนใจ

- รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์"โครงการศึกษาแนวทางการพัฒนาระบบการค้าข้าวของไทยเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับข้าวไทยในตลาดโลก"
-
กว่าจะสี"ข้าวเปลือก"มาเป็น"ข้าวสาร"มีต้นทุนอะไรบ้าง?
- ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่องมาตรฐานสินค้าข้าว พ.ศ.2559
- รัฐศาสตร์การเมืองเรื่องข้าว : โดย ดร.วีรพงษ์ รามางกูร
วิเคราะห์ปัญหาราคาข้าวและทางออก : โดย ดร.วิโรจน์ ณ ระนอง
ทำไมราคาข้าวหอมมะลิลดฮวบ ใครคือแพะ  : โดย นิพนธ์  พัวพงศกร

กำหนดการประชุมนายกสมาคมฯ

26  เม.ย. - กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว เชิญประชุมการเชื่อมโยงและพัฒนาตลาดสินค้าข้าวนาแปลงใหญ่ เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมพะยูน อาคารจุฬาภรณ์ ชั้น 7 กรมประมง (รายละเอียด)
25  เม.ย.
- กรมการค้าภายใน เชิญประชุมหารือเพื่อประเมินสถานการณ์ด้านการผลิตและการตลาดข้าว เวลา 15.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมพิพิธสมบัติ ชั้น 6 สนง.ปลัดกระทรวงพาณิชย์ (รายละเอียด)
25  เม.ย.  
- กองวิจัยและพัฒนาข้าว เชิญประชุมคณะกรรมการพิจารณาพันธ์ุ กรมการข้าว ครั้งที่ 1/2560 ณ ห้องประชุมรวงข้าว ชั้น 2 กรมการข้าว (รายละเอียด)
24  เม.ย.  
- กรมการค้าภายใน เชิญประขุมคณะทำงานวางแผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร ครั้งที่ 3/2560 เวลา 9.00 น. ณ ห้องวิมวาทิตย์2 ชั้น 3 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ (รายละเอียด)
24  เม.ย.  - สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เชิญเข้าร่วมสัมมนา นำเสนอผลงานวิจัยภายใต้แผนงานวิจัยที่มุ่งเป้าตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ กลุ่มเรื่อง ข้าว  (รายละเอียด)
21  เม.ย.  - กองมาตรฐานสินค้านำเข้าส่งออก กรมการค้าต่างประเทศ เชิญประชุมหารือปัญหาการส่งออกข้าวหอมมะลิไทยไปเขตบริหารพิเศษฮ่องกง ณ ห้องรับรอง 4 อาคารกรมการค้าต่างประเทศ (รายละเอียด)

20-22 เม.ย. - กองส่งเสริมการค้าสินค้าเกษตร 2 เชิญเข้าร่วมการอบรมหลักสูตรโรงสียุค 4.0 มองนอกกรอบสู๋การค้าข้าวสมัยใหม่ ครั้งที่ 3  ณ จังหวัดสุพรรณบุรี (รายละเอียด)
20  เม.ย. - สนง.มาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เชิฐประชุมคณะกรรมการวิชาการพิจารณาสินค้าเกษตรที่เกี่ยวกับสินค้าข้าว ครั้งที่ 8-3/2560 ณ ห้องประชุม 331 ชั้น 3 อาคาร 3 สนง.มาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (รายละเอียด) 
20  เม.ย.
- สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เชิญประชุมคณะกรรมการวิชาการพิจารณามาตรฐานสินค้าเกษตรที่เกี่ยวกับสินค้าข้าว ครั้งที่ 8-3/2560 ณ ห้องประชุม 331 ชั้น 3 อาคาร 3 สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (รายละเอียด)
19  เม.ย. - กองส่งเสริมการค้าสินค้าเกษตร2 เชิญประชุมคณะกรรมการประกวดข้าวตราคุณภาพดีเด่นแห่งประเทศไทยประจำปี 2560 ครั้งที่ 1/2560 ณ ห้องประชุม 20610 ชั้น 6 กรมการค้าภายใน (รายละเอียด)
19  เม.ย. - กรมการข้าว เชิญประชุมและร่วมจัดนิทรรศการและวิชาการในงาน"วันข้าวและชาวนาแห่งชาติประจำปี 2560" ณ ห้องประชุมข้าวปลูก ชั้น 3 กรมการข้าว (รายละเอียด)
11  เม.ย. - กรมการค้าภายใน เชิญหารือการเชื่อมโยงการรับซื้อผลผลิตข้าวนาแปลงใหญ่ ณ ห้องประชุมกิตติยากรณ์วรลักษณ์ ชั้น 5 กระทรวงพาณิชย์ (รายละเอียด) 
6 - 9 เม.ย. - สนง.มาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เชิญร่วมงาน "มหกรรมเกษตรปลอดภัย นำไทยสู่ความยั่งยืน" ณ รอยัลพารากอนฮอลล์ 3 ชั้น 5 ศูนย์การค้าสยามพารากอน กรุงเทพฯ (รายละเอียด)

ราคาข้าวประจำวัน

ราคาข้าวสารขายส่งตลาดกรุงเทพฯ                                                                                  หน่วย : บาท/100 ก.ก. 
ชนิดข้าว / วันที่27-เม.ย.26-เม.ย.25-เม.ย.24-เม.ย.21-เม.ย.20-เม.ย.
ข้าวหอมมะลิ 100% ชั้น 2 (59/60)1,780 - 1,9501,780 - 1,9501,780 - 1,9501,780 - 1,9501,780 - 1,9501,780 - 1,950
ข้าวหอมมะลิ 100% ชั้น 2 (58/59)1,900 - 2,1001,900 - 2,1001,900 - 2,1001,900 - 2,1001,900 - 2,1001,900 - 2,100
ข้าวหอมปทุมธานี (ยิงสี)1500 - 1,5501500 - 1,5501500 - 1,5301500 - 1,5301500 - 1,5301500 - 1,530
ข้าวนึ่ง 100% สีอ่อน1,200 - 1,2201,200 - 1,2201,200 - 1,2201,190 - 1,2001,190 - 1,2001,190 - 1,200
ข้าวขาว 5%1,180 - 1,2001,180 - 1,2001,170 - 1,1801,170 - 1,1801,170 - 1,1801,170 - 1,180
ข้าวเหนียวพิเศษ กข.6 อีสาน (58/59)----1,900 - 2,0001,900 - 2,000
ปลายข้าวหอมมะลิ (58/59)1,140 - 1,1501,140 - 1,1501,140 - 1,1501,140 - 1,1501,140 - 1,1501,140 - 1,150
ปลายข้าวขาวเอวันเลิศ930 - 970950 - 970950 - 970950 - 980950 - 980980
ที่มา สมาคมโรงสีข้าวไทย      
ราคาข้าวสาร ส่งออก FOB                                                                                                      หน่วย : เหรียญ/ตัน 
ชนิดข้าว / วันที่26-เม.ย.19-เม.ย.12-เม.ย.5-เม.ย.29-มี.ค.22-มี.ค.
ข้าวหอมมะลิ 100% ชั้น 1 (59/60)708696691692691687
ข้าวหอมมะลิ 100% ชั้น 1 (58/59)753756751751751747
ข้าวหอมปทุมธานี523516512512512510
ข้าวขาว 100% ชั้น 2402397389389389387
ข้าวขาว 5 %387383374374374373
ข้าวนึ่ง 100%393388380374374373
ปลายข้าวเอวันเลิศ322332330344344343
ที่มา สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย   

ข่าวประจำวัน
 

รมว.พาณิชย์'ถก 4 สมาคมฯ ผู้นำข้าวของฮ่องกง (28 เม.ย.60)

 นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รมว.พาณิชย์ เปิดเผยว่า ได้หารือกับ 4 สมาคมผู้นำข้าวของฮ่องกง เพื่อขอให้นำเข้าข้าวจากไทยเพิ่ม โดยเฉพาะข้าวหอมมะลิ รวมไปถึงข้าวคุณภาพสูง และข้าวชนิดพิเศษสำหรับตลาดเฉพาะ เช่น ข้าวไรซ์เบอร์รี่ ข้าวหอมนิล ข้าวสังหยด และข้าวอินทรีย์ (รายละเอียดข่าว)
เร่งเคลื่อนตลาดข้าวนาแปลงใหญ่ เกษตรฯ เกาะติดพื้นที่ดันส่งเสริมแบบครบวงจร
(
28 เม.ย.60)
 นางสาวชุติมา บุณยประภัศร เปิดเผยว่า ได้ลงลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร และโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่(นาแปลงใหญ่) จ.พระนครศรีอยุธยา และ จ.สระบุรี เพื่อติดตามการดำเนินงานในเรื่องข้าวครบวงจรและนาแปลงใหญ่ (รายละเอียดข่าว)
มีเฮ ชลประทาน12 เตรียมส่งน้ำให้ชาวนาในลุ่มน้ำเจ้าพระยาพรุ่งนี้ (28 เม.ย.60)
     ชป.12 เตรียมส่งน้ำให้ชาวนาในลุ่มน้ำเจ้าพระยา ได้ทำการปลูกข้าวนาปีในวันพรุ่งนี้ โดยจะเริ่มส่งน้ำเข้าคลองสายหลักก่อน พร้อมวอนเกษตรกรอย่าเพิ่งสูบน้ำใช้ จนกว่าระดับน้ำจะยกตัวส่งไปถึงปลายคลองเพื่อให้น้ำได้มีใช้เพียงพอจนถึงฤดูฝน (รายละเอียดข่าว)

 

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Friday, 28 April 2017 )
<< หน้าแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 หน้าถัดไป > หน้าสุดท้าย >>

ผลลัพธ์ 1 - 11 จาก 475
Link


พยากรณ์อากาศ

ผู้เยี่ยมชม: 8465863
ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2550
ขณะนี้มี 21 บุคคลทั่วไป ออนไลน์