หน้าแรก
การประชุมประจำเดือนสมาคมฯ

 ขอเชิญคณะกรรมการบริหารสมาคมโรงสีไทย
ร่วมการประชุมประจำเดือน พฤศจิกายน
 ๒๕๕๗ (ครั้งที่ ๙/๒๕๕๗)
วันเสาร์ที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมสมาคมโรงสีข้าวไทย กรุงเทพฯ

แผนการจัดตลาดนัดข้าวเปลือก

 กำหนดการจัดตลาดนัดข้าวและพืชไร่ ปีการผลิต 2557/58
ของกรมการค้าภายใน (รายละเอียด)

ประกาศการรับซื้อข้าวเปลือกของโรงสีข้าวจากเกษตรกร

 ด้วยคณะกรรมการสมาคมโรงสีข้าวไทย ได้เข้าประชุมหารือ
ร่วมกับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๗ ที่ผ่านมานั้น
มีประเด็นสำคัญที่ต้องแจ้งให้สมาชิกสมาคมฯได้ทราบดังนี้
(รายละเอียด)

ข่าวกิจกรรมสมาคม

เมื่อวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ นายกสมาคมโรงสีข้าวไทย
ได้ให้การต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่จาก OSAKA GAS ENGINEERING CO.,LTD
และสถาบันวิจัย MIZUHO ประเทศญี่ปุ่น ณ ห้องรับรองสมาคมโรงสีข้าวไทย


เมื่อวันที่ ๑๒-๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ นายกสมาคมโรงสีข้าวไทยได้ให้การต้อนรับและเลี้ยงรับรอง
คณะสมาคมโรงสีข้าวพม่าที่ได้เข้ามาศึกษาดูงานโรงสีข้าวในประเทศไทย ณ จังหวัดนครราชสีมาและกรุงเทพฯ

ข่าวประกาศ

 ด้วยสมาคมฯ ได้รับการประสานงานจากกรมการค้าภายใน ในการขอความร่วมมือจากโรงสีข้าว
ที่มีตู้อบลดความชื้นที่สามารถใช้อบข้าวโพดได้ เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดในฤดูกาลนี้
จึงขอให้สมาชิกโรงสีข้าวที่สนใจแจ้งความประสงค์มาที่สมาคมฯ (ตามแบบแจ้งความจำนงนี้)

ข่าวประชาสัมพันธ์

 ขอเชิญสมาชิกสมาคมโรงสีข้าวไทยเข้าร่วมประชุมในหัวข้อ "อนาคตข้าวนึ่งไทยเพื่อการวิจัย" 
 ในวันศุกร์ที่ 19 ธันวาคม 2557 ณ สมาคมผู้รวบรวมและจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าว อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี
 ของศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก (รายละเอียด)

 ขอเชิญสมาชิกและผู้ที่สนใจ ใช้บริการปั้ม NGV ปตท.บจ.เมืองเตาอินเตอร์กรุ๊ป
 เลขที่ 116 ม.17 ต.เมืองเตา  อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม  ถ.ทางหลวงเลขที่ 202
 
ดำเนินการโดย นายณัฎฐชัย เงินเกื้อกูล โทร.081-336-3346,081-459-5990 

 ประกาศ สิทธิพิเศษสำหรับ สมาชิกสมาคมโรงสีข้าวไทย
 กับประกันภัยประเภท 1 สำหรับรถบรรทุกขนาดใหญ่
(รายละเอียด)

 ครื่องปรับปรุงคุณภาพข้าวสำหรับข้าวเสื่อมเก่าเก็บที่มีกลิ่นหืน และเกิดเชื้อบนเปื้อนต่างๆ อาทิ
 เชื้อรา
 และเชื้อแบคทีเรีย (RIZO-MAC OZONIZER) เพื่อให้ได้เมล็ดข้าวกลิ่นสะอาดยาวนาน
 ขายได้ราคา ท่านที่สนใจติดต่อ
คุณปริญญา ธรรมาภรณ์พิลาศ โทร.081-3040810
(รายละเอียด) 

บทความที่น่าสนใจ

- มาตรฐานสินค้าเกษตร "ข้าว" (รายละเอียด) 
- มาตรฐานสินค้าเกษตร "ข้าวกล้องงอก" (รายละเอียด) 
- มาตรฐานสินค้าเกษตร "ข้าวหอมไทย" (รายละเอียด) 
-
มาตรฐานสินค้าเกษตร "การปฏิบัติที่ดีสำหรับโรงสีข้าว" (รายละเอียด) 
- มาตรฐานสินค้าเกษตร "การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับข้าว" (รายละเอียด)
- มาตรฐานสินค้าเกษตร "การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับข้าวหอมมะลิไทย" (รายละเอียด)
- เขตเหมาะสมสำหรับการปลูกข้าว โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์(รายละเอียด)
- สถานการณ์การผลิตข้าวปี ๒๕๕๕/๕๖(รายละเอียด)
 

กำหนดการประชุมนายกสมาคมฯ

27 พ.ย.57  - นายกสมาคมฯได้รับเชิญเข้าร่วมการสัมมนา ในหัวข้อ "แนวทางการบริหารจัดการข้าวและชาวนาอย่างยั่งยืน" ณ ห้องประชุมพึ่งบุญ ชั้น 8 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ของสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ(รายละเอียด)
18 พ.ย.57  - นายกสมาคมฯได้รับเชิญเข้าร่วมงานรับฟังความเห็นสาธารณะ "การค้าเสรีไทย-ตุรกี : ผลกระทบและนัยสำคัญต่อไทย" ณ ห้องกมลทิพย์ โรงแรมเดอะสุโกศล ถ.ศรีอยุธยา กรุงเทพฯ ของมูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง (สวค.) (รายละเอียด)
17 พ.ย.57  - นายกสมาคมฯได้รับเชิญเข้าร่วมการสัมมนานำเสนอผลงานศึกษาในหัวข้อ "อุตสาหกรรมอนาคตข้าวไทย : โอกาสใหม่และความท้าทายในอาเซียน" ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 3 โรงแรมเซ็นจูรี่พาร์ค ถ.ราชปรารภ เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ของสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม(รายละเอียด)
14 พ.ย.57  - นายกสมาคมฯได้รับเชิญเข้าร่วมการสัมมนา เรื่อง "ตลาดล่วงหน้ากับการพัฒนาการค้าสินค้าเกษตร : ถอดบทเรียนความสำเร็จจากปาล์มน้ำมันมาเลเซีย" ณ ห้องแมจิก 3 โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า(รายละเอียด) 

12 พ.ย.57  
- นายกสมาคมฯได้รับเชิญเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการกำกับแผนงานวิจัยที่มุ่งเป้าตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2558 กลุ่มเรื่องข้าว ครั้งที่ 1/2557 ณ ห้องประชุมจอมพลสฤษดิ์  ธนะรัชต์ ชั้น 2 อาคาร วช.1 สำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ (วช.1) (รายละเอียด)
5 พ.ย.57  - นายกสมาคมฯได้รับเชิญเข้าร่วมการสัมมนา เรื่อง "การคอร์รัปชั่น : กรณีศึกษาโครงการรับจำนำข้าวทุกเม็ด" ณ โรงแรมเอเทรี่ยม ถงเพชรบุรีตัดใหม่ ห้องบุษราคัม ชั้น 2 ของมูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย(รายละเอียด)
5 พ.ย.57  - นายกสมาคมฯได้รับเชิญเข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาชดเชยดอกเบี้ยให้แก่ผู้ประกอบการค้าข้าวในการเก็บสต็อก ปีการผลิต 2557/58 ครั้งที่ 1/2557 ณ ห้องประชุม 20610 ชั้น 6 กรมการค้าภายใน ของกรมการค้าภายใน(รายละเอียด)
4 พ.ย.57  
- นายกสมาคมฯได้รับเชิญเข้าร่วมการประชุมเพื่อพิจารณายุทธศาสตร์ข้าวด้านการผลิตและด้านการตลาด ปี 2558-2562 ณ ห้องประชุม 20610 ชั้น 6 กรมการค้าภายใน ของกรมการค้าภายใน(รายละเอียด)
3 พ.ย.57  - นายกสมาคมฯได้รับเชิญเข้าร่วมการสัมมนา เรื่อง "การตรวจสอบรับรองสินค้าเกษตรและอาหาร ASEAN Mutual Recognition Arrangement" ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพฯ ของสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ(รายละเอียด)

ราคาข้าวประจำวัน

ราคาข้าวสารขายส่งตลาดกรุงเทพฯ                                                                                                      หน่วย : บาท/100 ก.ก. 
ชนิดข้าว / วันที่24-พ.ย.21-พ.ย.20-พ.ย.19-พ.ย.18-พ.ย.17-พ.ย.
ข้าวหอมมะลิ 100% ชั้น 2 (ใหม่)2,500 - 2,5502,500 - 2,5502,500 - 2,5502,500 - 2,5502,500 - 2,5502,500 - 2,600
ข้าวหอมมะลิ 100% ชั้น 2 (เก่า)3,100 - 3,2003,100 - 3,2003,100 - 3,2003,100 - 3,2003,100 - 3,2003,200 - 3,250
ข้าวหอมปทุมธานี (ยิงสี)1,620 - 1,6301,620 - 1,6301,620 - 1,6301,620 - 1,6301,620 - 1,6301,640 - 1,650
ข้าวนึ่ง 100% สีอ่อน1,230 - 1,2401,230 - 1,2401,230 - 1,2401,230 - 1,2401,230 - 1,2401,220 - 1,230
ข้าวขาว 5%1,220 - 1,2301,220 - 1,2301,220 - 1,2301,220 - 1,2301,220 - 1,2301,220 - 1,230
ข้าวเหนียวพิเศษ กข.6 (ใหม่) จ.ขอนแก่น2,150 - 2,3002,100 - 2,3002,050 - 2,2502,050 - 2,2502,050 - 2,2502,050 - 2,250
ปลายข้าวหอมมะลิ (ใหม่)1,030 - 1,0401,030 - 1,0401,030 - 1,0401,030 - 1,0401,030 - 1,0401,030 - 1,050
ปลายข้าวขาวเอวันเลิศ950 - 960950 - 960950 - 960950 - 960950 - 960950 - 960
ที่มา สมาคมโรงสีข้าวไทย      
ราคาข้าวสาร ส่งออก FOB                                                                                                                        หน่วย : เหรียญ/ตัน 
ชนิดข้าว / วันที่12-พ.ย.ต.ค.-57ก.ย.-57ส.ค.-57ก.ค.-57มิ.ย.-57
ข้าวหอมมะลิ 100% ชั้น2 (ใหม่)8631,0131,0261,0281,014968
ข้าวหอมปทุมธานี558574587620620595
ข้าวขาว 100% ชั้น 2422437444460441419
ข้าวขาว 5 %413428432445422397
ข้าวนึ่ง 100%419430436451446428
ปลายข้าวเอวันเลิศ335345336344327313
ที่มา กรมการค้าต่างประเทศ   

ข่าวข้าวประจำวัน

ชาวนาโวยราคาข้าวเปลือกลดกว่า 50% ผู้ส่งออกเสนอช่วยซื้อเก็บเข้าสต๊อก(24 พ.ย.57)

     ราคาข้าวหอมมะลิและข้าวเหนียวเดือนพ.ย. ทำสถิติต่ำสุดในรอบปี ชาวนาโวยราคาข้าวที่ขายได้ขณะนี้ลดลงมากกว่า 50% เตรียมยื่น “ประยุทธ์”ช่วยเหลือด่วน เผยมาตรการดึงราคาข้าวยังเดินหน้าไม่ได้ เหตุยังพิจารณารายละเอียดกันยังไม่เสร็จ ทั้งๆ ที่ข้าวใกล้ทะลักแล้ว ผู้ส่งออกไม่รอรัฐ โดดช่วยก่อน ควักเงินซื้อข้าวหอมมะลิเข้าเก็บ(รายละเอียดข่าว)

จ.บุรีรัมย์สั่งทุกอำเภอตรวจสอบ อบต.เก็บค่ารถเกี่ยวข้าว-ลือทหารไล่จับ(24 พ.ย.57)

     เมื่อวันที่ 23 พ.ย. นายไชยวัฒน์ พันธ์นรา รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ กล่าวถึงกรณีที่มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) เรียกเก็บค่าธรรมเนียมรถเกี่ยวนวดข้าว จนสร้างความเดือดร้อนแก่เกษตรกรไม่มีรถเกี่ยว ทำให้ข้าวที่สุกแก่เต็มที่แห้งกรอบร่วงหล่นเสียหายจำนวนมาก ว่า ขณะนี้ได้สั่งให้ทางอำเภอเข้าไปตรวจสอบว่าการที่ อบต.เรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียมรถเกี่ยวนวดข้าวนั้น อบต.ได้มีการตราข้อบัญญัติหรือไม่(รายละเอียดข่าว)

ผู้ว่าฯ ชัยนาทลงนาเกี่ยวข้าวเปิดโครงการ “ดำวันแม่ เกี่ยววันพ่อ” เฉลิมพระเกียรติในหลวง-ราชินี(24 พ.ย.57)

     นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เป็นประธานในงานเกี่ยวข้าวเฉลิมพระเกียรติ ตามโครงการ “ดำวันแม่ เกี่ยววันพ่อ” ที่ศูนย์สาธิตการเกษตรแบบผสมผสานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ต.สุขเดือนห้า อ.เนินขาม จ.ชัยนาท โดยมีนายวิฑูรย์ สิรินุกูล นายอำเภอเนินขาม ข้าราชการ ตัวแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาชน และนักเรียนร่วมเกี่ยวข้าว โดยโครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ จัดกิจกรรมสาธิตเผยแพร่ความรู้การทำเกษตรแบบผสมผสานตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และมุ่งลดต้นทุนการผลิตจากการใช้เครื่องจักรกลในการทำนา โดยใช้แรงงานคนในครอบครัว และในชุมชนในรูปแบบของการลงแขกที่เป็นวัฒนธรรมประเพณีของชาวนาไทยที่มีมาแต่โบราณ แสดงถึงความสามัคคี รวมทั้งปลูกฝังให้เยาวชนรุ่นใหม่ได้มีความรู้ด้านการเกษตรอันเป็นอาชีพดั้งเดิมของบรรพบุรุษ เพื่อให้เกิดความรักในอาชีพเกษตรกรรม(รายละเอียดข่าว)

ข้อมูลเพิ่มเติม...
<< หน้าแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 หน้าถัดไป > หน้าสุดท้าย >>

Link

November 10th, 2014
(USD per ton)
Long grain white rice - high quality
Thailand 100% B grade425-435
Vietnam 5% broken430-440
India 5% broken410-420
Pakistan 5% broken395-405
Cambodia 5% broken465-475
U.S. 4% broken540-550
Uruguay 5% broken595-605
Argentina 5% broken595-605
Long grain white rice - low quality
Thailand 25% brokenNQ
Vietnam 25% broken390-400
Pakistan 25% broken350-360
Cambodia 25% brokenNQ
India 25% broken370-380
U.S. 15% broken510-520
Long grain parboiled rice
Thailand parboiled 100% stxd410-420
Pakistan parboiled 5% broken stxd425-435
India parboiled 5% broken stxd390-405
U.S. parboiled 4% broken580-590
Brazil parboiled 5% broken585-595
Uruguay parboiled 5% brokenNQ
Long grain fragrant rice
Thailand Hommali 92%865-875
Vietnam Jasmine560-570
India basmati 2% brokenNQ
Pakistan basmati 2% brokenNQ
Cambodia Phka Malis850-860
Brokens
Thailand A1 Super330-340
Vietnam 100% broken330-340
Pakistan 100% broken stxd320-330
Cambodia A1 SuperNQ
India 100% Broken stxd310-320
Egypt medium grain brokensNQ
U.S. pet food445-455
Brazil half grainNQ
Medium grain milled
U.S. Calrose 4% broken935-945
Egypt medium grain 6%NQ
ที่มา oryza.com

ผู้เยี่ยมชม: 6364108
ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2550
ขณะนี้มี 28 บุคคลทั่วไป ออนไลน์