หน้าแรก
การประชุมประจำเดือนสมาคมฯ

 ขอเชิญคณะกรรมการบริหารสมาคมโรงสีไทย
ร่วมการประชุมประจำเดือน มีนาคม
 ๒๕๕๘ (ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘)
วันเสาร์ที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ น. 
ณ ประชุมสมาคมโรงสีข้าวไทย กรุงเทพฯ (วาระการประชุม)

ข่าวกิจกรรมสมาคม

เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2558 นายกสมาคมโรงสีข้าวไทย (นายมานัส กิจประเสริฐ) ได้ร่วมเป็นเกียรติ
ในงาน วันสถาปนากรมการข้าว เนื่องในโอกาสครบรอบ 9 ปี ณ กรมการข้าว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ

ข่าวประกาศ

                                                การขออภัยจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
     ตามที่ได้มีข่าวปรากฎในหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ คอลัมน์ หลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดิน เรื่อง "อุ้มชาวนาในมุมมองพ่อค้า" ลงวันที่ 22-23 ธันวาคม 2557 โดยมีเนื้อหาพาดพิงถึงผู้ประกอบการโรงสีข้าว จากการให้ข้อมูลของนายสุเมธ  เหล่าโมราพร (CEO บมจ.ซีพีอินเตอร์เทรด)นั้น ซึ่งทางคุณสุเมธ  เหล่าโมราพร ได้โทรอธิบายกับนายกสมาคมโรงสีข้าวไทยว่า มีความคลาดเคลื่อนจากการแปลความหมายในบทคำสัมภาษณ์ของผู้เขียน และได้แจ้งให้ทางผู้เขียนทราบแล้ว และดำเนินการแก้ไข
    
ทั้งนี้ ทางผู้เขียนจึงได้มีจดหมายขออภัยถึงนายกสมาคมโรงสีข้าวไทย ในการเขียนบทความพาดพิงถึงผู้ประกอบการโรงสีข้าว เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2557
    
จึงขอแจ้งให้สมาชิกผู้ประกอบการโรงสีข้าวได้ทราบโดยทั่วกัน (รายละเอียดจดหมายขออภัย)

ข่าวประชาสัมพันธ์

 ขายโรงสีข้าวขนาด 700 ตัน/วัน  จ.อุทัยธานี พร้อมอุปกรณ์สามารถดำเนินการได้ทันที (รายละเอียด)
ติดต่อ   คุณวรรณา  ทรัพย์รวงทอง  โทร.081-395-8822,  คุณวิบูลย์  ทรัพย์รวงทอง โทร.080-804-1001
               คุณศาตนันทน์   ทรัพย์รวงทอง  โทร 084-811-1444

 ด้วยคณะกรรมการสมาคมโรงสีข้าวไทย ได้เข้าประชุมหารือร่วมกับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
 
พาณิชย์ เมื่อวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๗ ที่ผ่านมานั้นมีประเด็นสำคัญที่ต้องแจ้งให้สมาชิกสมาคมฯได้
 ทราบดังนี้
(รายละเอียด)

 ประกาศ สิทธิพิเศษสำหรับ สมาชิกสมาคมโรงสีข้าวไทย
 กับประกันภัยประเภท 1 สำหรับรถบรรทุกขนาดใหญ่
(รายละเอียด)

 ขอเชิญสมาชิกและผู้ที่สนใจ ใช้บริการปั้ม NGV ปตท.บจ.เมืองเตาอินเตอร์กรุ๊ป
 เลขที่ 116 ม.17 ต.เมืองเตา  อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม  ถ.ทางหลวงเลขที่ 202
 
ดำเนินการโดย นายณัฎฐชัย เงินเกื้อกูล โทร.081-336-3346,081-459-5990

 เครื่องปรับปรุงคุณภาพข้าวสำหรับข้าวเสื่อมเก่าเก็บที่มีกลิ่นหืน และเกิดเชื้อบนเปื้อนต่างๆ อาทิ
 เชื้อรา
 และเชื้อแบคทีเรีย (RIZO-MAC OZONIZER) เพื่อให้ได้เมล็ดข้าวกลิ่นสะอาดยาวนาน
 ขายได้ราคา ท่านที่สนใจติดต่อ
คุณปริญญา ธรรมาภรณ์พิลาศ โทร.081-3040810
(รายละเอียด) 

บทความที่น่าสนใจ

- มาตรฐานสินค้าเกษตร "ข้าว" (รายละเอียด) 
- มาตรฐานสินค้าเกษตร "ข้าวกล้องงอก" (รายละเอียด) 
- มาตรฐานสินค้าเกษตร "ข้าวหอมไทย" (รายละเอียด) 
-
มาตรฐานสินค้าเกษตร "การปฏิบัติที่ดีสำหรับโรงสีข้าว" (รายละเอียด) 
- มาตรฐานสินค้าเกษตร "การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับข้าว" (รายละเอียด)
- มาตรฐานสินค้าเกษตร "การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับข้าวหอมมะลิไทย" (รายละเอียด)
- เขตเหมาะสมสำหรับการปลูกข้าว โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์(รายละเอียด)
- สถานการณ์การผลิตข้าวปี ๒๕๕๕/๕๖(รายละเอียด)
 

กำหนดการประชุมนายกสมาคมฯ

26 มี.ค.58  - นายกสมาคมฯได้รับเชิญเข้าร่วมการสัมมนา เรื่อง "ข้าวหอมมะลิไทย ก้าวไกล และยั่งยืน" ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมเนวาด้า คอนเวนชั่นโฮเทล อ.เมือง จ.อุบลราชธานี ของสำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุบลราชธานี(รายละเอียด)
23 มี.ค.58  
- นายกสมาคมฯได้รับเชิญเข้าร่วมการสัมมนา "การสร้างกลุ่มเครือข่ายสมาคมการค้าสู่ ASEAN" ณ ศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาธุรกิจการค้า ชั้น 6 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ของกองพัฒนาผู้ประกอบธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า(รายละเอียด)
19 มี.ค.58  - นายกสมาคมฯได้รับเชิญเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการกำกับแผนงานวิจัยที่มุ่งเป้าตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ(คณะที่ 1) : กลุ่มเรื่องข้าว ครั้งที่ 1/2558 ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์สัญญา  ธรรมศักดิ์ ชั้น 2 อาคาร วช3.2 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ของสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ(รายละเอียด)
19 มี.ค.58  - นายกสมาคมฯได้รับเชิญเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งที่ 2 โครงการกำหนดขอบเขตเกษตรเศรษฐกิจสำหรับพืชหลักของประเทศไทย ณ ห้องประชุมศรีปลั่ง ชั้น 8 อาคารสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร(รายละเอียด)
18 มี.ค.58  
- นายกสมาคมฯได้รับเชิญเข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน เพื่อพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษากลุ่มอาชีพการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร ครั้งที่ 1/2558 ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ของวิทยาลัยประมงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ สถาบันการอาชีวศึกษาเกษต ภาคใต้(รายละเอียด)
16 มี.ค.58  - นายกสมาคมฯได้รับเชิญเข้าร่วมเป็นเกียรติในงานวันสถาปนากรมการข้าว เนื่องในโอกาสครบรอบ 9 ปี ณ กรมการข้าว ของกรมการข้าว(รายละเอียด)

ราคาข้าวประจำวัน

ราคาข้าวสารขายส่งตลาดกรุงเทพฯ                                                                                                      หน่วย : บาท/100 ก.ก. 
ชนิดข้าว / วันที่27-มี.ค.26-มี.ค.25-มี.ค.24-มี.ค.23-มี.ค.20-มี.ค.
ข้าวหอมมะลิ 100% ชั้น 2 (ใหม่)2,750 - 2,8502,750 - 2,8502,750 - 2,8502,750 - 2,8502,750 - 2,8502,750 - 2,850
ข้าวหอมมะลิ 100% ชั้น 2 (เก่า)3,150 - 3,2503,150 - 3,2503,150 - 3,2503,150 - 3,2503,150 - 3,2503,150 - 3,250
ข้าวหอมปทุมธานี (ยิงสี)1,980 - 2,0001,980 - 2,0001,980 - 2,0001,980 - 2,0001,980 - 2,0001,980 - 2,000
ข้าวนึ่ง 100% สีอ่อน1,170 - 1,1801,170 - 1,1801,170 - 1,1801,170 - 1,1801,170 - 1,1801,170 - 1,180
ข้าวขาว 5%1,170 - 1,1751,170 - 1,1751,170 - 1,1751,170 - 1,1751,160 - 1,1801,160 - 1,180
ข้าวเหนียวพิเศษ กข.6 (ใหม่) จ.ขอนแก่น2,250 - 2,4502,250 - 2,4502,250 - 2,4502,280 - 2,4802,280 - 2,4802,300 - 2,500
ปลายข้าวหอมมะลิ (ใหม่)1,020 - 1,0401,020 - 1,0401,020 - 1,0401,020 - 1,0401,020 - 1,0401,020 - 1,040
ปลายข้าวขาวเอวันเลิศ940 - 950940 - 950940 - 950940 - 950940 - 950940 - 950
ที่มา สมาคมโรงสีข้าวไทย      
ราคาข้าวสาร ส่งออก FOB                                                                                                                        หน่วย : เหรียญ/ตัน 
ชนิดข้าว / วันที่18-มี.ค.ก.พ.-58ม.ค.-58ธ.ค.-57พ.ย.-57ต.ค.-57
ข้าวหอมมะลิ 100% ชั้น2 (ใหม่)9179479539098921,013
ข้าวหอมปทุมธานี667673647571560574
ข้าวขาว 100% ชั้น 2412430429427427437
ข้าวขาว 5 %403420420418418428
ข้าวนึ่ง 100%409430425419420430
ปลายข้าวเอวันเลิศ328331330332338345
ที่มา กรมการค้าต่างประเทศ   

ข่าวข้าวประจำวัน

อีกรายแล้ว! ชาวนาเครียดผูกคอตาย หลังเจอ ธ.ก.ส.ทวงหนี้-ฝนตกน้ำท่วมนาซ้ำ(27 มี.ค.58)

     เมื่อวันที่ 26 มี.ค. ร.ต.ท.กำจัด แก้วสุวรรณ ร้อยเวร สภ.เมืองพิจิตร ได้เดินทางไปตรวจชันสูตรศพนายชิด ชูศรี อายุ 46 ปี อยู่บ้านเลขที่ 5 หมู่ 6 ต.บ้านบุ่ง อ.เมืองพิจิตร พบว่านายชิดได้ใช้เชือกผูกคอตายใต้ต้นไม้ ซึ่งอยู่ใกล้กับกระท่อมปลายนา(รายละเอียดข่าว)

กินข้าวทำให้อ้วน มีแป้งไม่ย่อยสลาย(27 มี.ค.58)

     นักวิทยาศาสตร์ได้ตรวจพบว่าการกินข้าวเจ้าเป็นอาหาร ก็เป็นสาเหตุที่ทำให้อ้วนได้ง่าย เนื่องจากว่าข้าวมีส่วนประกอบที่เป็นแป้งอยู่มาก และยังเป็นแป้งแบบที่ไม่อาจย่อยสลายได้ด้วยเอนไซม์และดูดซึมภายในลำไส้เล็กของมนุษย์ด้วย(รายละเอียดข่าว)

ข้อมูลเพิ่มเติม...
<< หน้าแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 หน้าถัดไป > หน้าสุดท้าย >>

Link

March 12th, 2015
(USD per ton)
Long grain white rice - high quality
Thailand 100% B grade405-415
Vietnam 5% broken365-375
India 5% broken390-400
Pakistan 5% broken350-360
Cambodia 5% broken425-435
U.S. 4% broken480-490
Uruguay 5% brokenNQ
Argentina 5% brokenNQ
Long grain white rice - low quality
Thailand 25% broken370-380
Vietnam 25% broken340-350
Pakistan 25% broken315-325
Cambodia 25% broken410-420
India 25% broken360-370
U.S. 15% broken470-480
Long grain parboiled rice
Thailand parboiled 100% stxd400-410
Pakistan parboiled 5% broken stxd395-405
India parboiled 5% broken stxd380-390
U.S. parboiled 4% broken555-565
Brazil parboiled 5% broken570-580
Uruguay parboiled 5% brokenNQ
Long grain fragrant rice
Thailand Hommali 92%895-905
Vietnam Jasmine455-465
India basmati 2% brokenNQ
Pakistan basmati 2% brokenNQ
Cambodia Phka Malis790-800
Brokens
Thailand A1 Super320-330
Vietnam 100% broken305-315
Pakistan 100% broken stxd290-300
Cambodia A1 Super345-355
India 100% Broken stxd275-285
Egypt medium grain brokensNQ
U.S. pet food380-390
Brazil half grainNQ
Medium grain milled
U.S. Calrose 4% broken865-875
Egypt medium grain 6%NQ
ที่มา oryza.com

ผู้เยี่ยมชม: 6691540
ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2550
ขณะนี้มี 11 บุคคลทั่วไป ออนไลน์