หน้าแรก
.


ข่าวประกาศ
บทความที่น่าสนใจ

- ตลาดข้าวในสหรัฐอเมริกา(รายละเอียด)
- สถานการณ์ ประมานการ และแนวโน้มข้าวของเฉดสีไทยในประเทศญี่ปุ่น(รายละเอียด)
- การส่งเสริมการใช้ e-Payment ทดแทนการใช้เช็คและเงินสดในภาคธุรกิจ(รายละเอียด) 
- ข้อมูลพื้นที่ดำเนินการโครงการแปลงใหญ๋ข้าว ปี 2559 (รายละเอียด) 
- สรุปผลการประชุมคณะทำงานตรวจสอบเอกสารหลักฐานการขอรับเงินชดเชยดอกเบี้ย
   ครั้งที่ 1/2559
 (รายละเอียด) 

แผนรับมือภัยแล้ง ส่งเสริมปลูกพืชไร่ใช้น้ำน้อย (รายละเอียด) 

- มาตรฐานสินค้าเกษตร "ข้าว" (รายละเอียด) 
-
มาตรฐานสินค้าเกษตร "ข้าวกล้องงอก" (รายละเอียด) 
-
มาตรฐานสินค้าเกษตร "ข้าวหอมไทย" (รายละเอียด) 
-
มาตรฐานสินค้าเกษตร "การปฏิบัติที่ดีสำหรับโรงสีข้าว" (รายละเอียด) 
- มาตรฐานสินค้าเกษตร "การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับข้าว" (รายละเอียด) 
- มาตรฐานสินค้าเกษตร "การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับข้าวหอมมะลิไทย"(รายละเอียด) 
- เขตเหมาะสมสำหรับการปลูกข้าว โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์(รายละเอียด)

กำหนดการประชุมนายกสมาคมฯ

27 ต.ค.59 - นายกสมาคมฯได้รับเชิญเข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การจัดทำยุทธศาสตร์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศด้านการเกษตร พ.ศ.2560-2564" ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ 2 โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ ของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์(รายละเอียด)

27 ต.ค.59 - นายกสมาคมฯได้รับเชิญเข้าร่วมการประชุมสัมมนาประชาสัมพันธ์เพื่อชี้แจงและรับฟังความคิดเห็นการปรับปรุงแก้ไขมาตรฐานสินค้าข้าว และการปรับปรุงแก้ไขกฎระเบียบเกี่ยวกับการตรวจสอบมาตรฐานสินค้า "มาตรฐานส่งออกไทย ก้าวไกลสู่สากล" ณ โรงแรมทองธารินทร์ จ.สุรินทร์ ของกรมการค้าต่างประเทศ(รายละเอียด)
26 ต.ค.59 - นายกสมาคมฯได้รับเชิญเข้าร่วมการประชุมแจ้งข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของการตรวจประเมินผู้ผลิตและแปรรูปข้าวส่งออกไปจีน ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 1 กองวิจัยและพัฒนาวิทยาการฯ (ตึก 8 ชั้น) กรมวิชาการเกษตร ของสำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร(รายละเอียด)
26 ต.ค.59
 - นายกสมาคมฯได้รับเชิญเข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาชดเชยดอกเบี้ยให้แก่ผู้ประกอบการค้าข้าวในการเก็บสต็อก ครั้งที่ 8/2559 ณ ห้องประชุม 20610 ชั้น 6 กรมการค้าภายใน ของกองส่งเสริมการค้าสินค้าเกษตร 2 กรมการค้าภายใน(รายละเอียด)
25 ต.ค.59
 - นายกสมาคมฯได้รับเชิญเข้าร่วมการประชุมสัมมนาประชาสัมพันธ์เพื่อชี้แจงและรับฟังความคิดเห็นการปรับปรุงแก้ไขมาตรฐานสินค้าข้าว และการปรับปรุงแก้ไขกฎระเบียบเกี่ยวกับการตรวจสอบมาตรฐานสินค้า "มาตรฐานส่งออกไทย ก้าวไกลสู่สากล" ณ โรงแรมลายทอง จ.อุบลราชธานี ของกรมการค้าต่างประเทศ(รายละเอียด)
20 ต.ค.59 - นายกสมาคมฯได้รับเชิญเข้าร่วมการประชุมหารือสถานการณ์ด้านการตลาดข้าว ปี 2559/60 ณ ห้องโสมสวลี ชั้น 11 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ ของกรมการค้าภายใน(รายละเอียด)
20 ต.ค.59
 - นายกสมาคมฯได้รับเชิญเข้าร่วมการประชุมสัมมนาประชาสัมพันธ์เพื่อชี้แจงและรับฟังความคิดเห็นการปรับปรุงแก้ไขมาตรฐานสินค้าข้าว และการปรับปรุงแก้ไขกฎระเบียบเกี่ยวกับการตรวจสอบมาตรฐานสินค้า "มาตรฐานส่งออกไทย ก้าวไกลสู่สากล" ณ โรงแรมรามา การ์เด้นส์ กรุงเทพฯ ของกรมการค้าต่างประเทศ(รายละเอียด)
19 ต.ค.59 - นายกสมาคมฯได้รับเชิญเข้าร่วมการประชุมหารือการทบทวนมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรและรักษาเสถียรภาพราคาข้าว ปีการผลิต 2559/60 ด้านการตลาด ณ ห้องประชุม โสมสวลี ชั้น 11 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ ของกรมการค้าภายใน(รายละเอียด)
19 ต.ค.59
 - นายกสมาคมฯได้รับเชิญเข้าร่วมการประชุมหารือพิจารณาปริมาณผลผลิตข้าวชนิดต่างๆ ปี 2559/60 รอบที่ 1 ณ ห้องประชุม 1402 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ของกรมการข้าว(รายละเอียด)
17-18 ต.ค.59
 - นายกสมาคมฯได้รับเชิญเข้าร่วมการประชุมสมัชชาความมั่นคงทางอาหาร ประจำปี 2559 ณ สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ หลักสี่ กรุงเทพฯ ของสมัชชาความมั่นคงทางอาหาร(รายละเอียด)
12 ต.ค.59 - นายกสมาคมฯได้รับเชิญเข้าร่วมการประชุมคณะทำงานตรวจสอบเอกสารหลักฐานการขอรับเงินชดเชยดอกเบี้ย ครั้งที่ 7/2559 ณ ห้องประชุม 20911 ชั้น 9 กรมการค้าภายใน ของกองส่งเสริมการค้าสินค้าเกษตร 2 กรมการค้าภายใน(รายละเอียด)

ราคาข้าวประจำวัน

ข่าวประจำวัน
 

สถานการณ์ราคาข้าวไม่สู้ดี ปลัดพาณิชย์รับต่ำสุดรอบ 7 ปี อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศยันส่งออกยังราคาดี(21 ต.ค.59)
 นางวิบูลย์ลักษณ์ ร่วมรักษ์ ปลัดกระทรวงพาณิชย์ ได้ร่วมประชุมคณะกรรมการกำกับติดตามแผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร ครั้งที่ 4/2559 ที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยให้สัมภาษณ์ว่า จากการติดตามสถานการณ์ปลูกข้าวปี 2559/60 รอบที่ 1 เดือนพฤษภาคม-กันยายน 2559 มีพื้นที่เพาะปลูกข้าวรวมทั้งประเทศ 57.2 ล้านไร่ มีพื้นที่เก็บเกี่ยวทั้งหมด 1.01 ล้านไร่ โดยทั่วประเทศมีพื้นที่ปลูกข้าวหอมมะลิมากที่สุด 27.99 ล้านไร่ หรือ 48.86% รองลงมาคือข้าวเหนียว 15.22 ล้านไร่ 26.57% ข้าวเจ้า 12.50 ล้านไร่ หรือ 21.83% ข้าวหอมปทุม 1.51 ล้านไร่ หรือ 2.63% และข้าวอื่นๆ อีก 0.06 ล้านไร่ หรือ 0.12% ของพื้นที่เพาะปลูกทั้งหมด คาดว่าจะมีผลผลิตข้าวออกมาประมาณ 25.19 ล้านตันข้าวเปลือก มากกว่าเป้าหมาย 2.31 ล้านตันข้าวเปลือก(รายละเอียดข่าว)
ก.พาณิชย์ยันข้าวไทยยังขายได้ราคา ราคาเริ่มทรงตัวไม่ตกต่ำตามข่าวลือ(21 ต.ค.59)
 นางดวงพร รอดพยาธิ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ กล่าวถึงกรณีราคาข้าวเปลือกของไทยตกต่ำลงอย่างต่อเนื่อง จนเกิดความกังวลต่อตลาดข้าวและการส่งออกข้าวในภาพรวมว่า สถานการณ์ข้าวในประเทศเป็นไปในทิศทางเดียวกับประเทศผู้ผลิตและส่งออกข้าวสำคัญ อย่างเวียดนาม อินเดีย คือ ช่วงที่ผ่านมาผลผลิตออกสู่ตลาดช่วงที่มีพายุฝน ทำให้ราคาข้าวปรับตัวลดลง แต่ตอนนี้ราคาอยู่ในระดับทรงตัว ส่วนขณะนี้ราคาส่งออกของข้าวไทยยังสูงกว่าหลายประเทศ ด้านผลผลิตข้าวในประเทศฤดูกาลใหม่นี้ไม่ได้ออกสู่ตลาดพร้อมกัน ประกอบกับมีคำสั่งซื้อจากต่างประเทศเข้ามาทั้งรัฐบาลจีนและฟิลิปปินส์เป็นตลาดรองรับข้าวในช่วงเดือนตุลาคม-ธันวาคมนี้ รวมกว่า 200,000 ตัน จะช่วยทำให้ราคาข้าวเปลือกยังทรงตัว ไม่ตกต่ำลงไป(รายละเอียดข่าว)
เอกชนโวย อ.ต.ก.เคลียร์ปมร้อน ประมูลข้าว 5% ได้ปลายข้าวแทน(21 ต.ค.59)
 แหล่งข่าวจากวงการข้าวกล่าวว่า มีผู้ประกอบการส่งออกข้าวที่ชนะการประมูลข้าวสารในสต๊อกรัฐบาล เป็นข้าวขาว 5% จากโครงการรับจำนำข้าวปี 2556/2557 ปริมาณ 220,000 ตัน ในส่วนของคลังสุดใจ จ.ชัยนาท ซึ่งอยู่ภายใต้การกำกับดูแลขององค์การตลาดเพื่อเกษตรกร(อ.ต.ก.) ได้เข้าไปรับมอบข้าวตามสัญญาที่ชนะประมูล แต่พบว่าชนิดข้าวที่บรรจุอยู่ภายในคลังดังกล่าวไม่ตรงกับเสนอประมูลซื้อ ทั้งชนิดและปีการรับจำนำ เพราะประมูลซื้อข้าวขาว 5% พบเป็นข้าวหัก และปลายข้าว อีกทั้งบรรจุอยู่ในกระสอบที่ระบุว่าเป็นข้าวในปีการรับจำนำ โครงการปี 2554/2555(รายละเอียดข่าว)

<< หน้าแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 หน้าถัดไป > หน้าสุดท้าย >>

ผลลัพธ์ 1 - 11 จาก 355
Link


พยากรณ์อากาศ

ผู้เยี่ยมชม: 7944116
ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2550
ขณะนี้มี 52 บุคคลทั่วไป ออนไลน์